I egenskap av monetär myndighet följer Finlands Bank med hur medborgarnas rätt till grundläggande banktjänster, såsom tillgång till normalt betalkonto och kontohanteringsinstrument, uppfylls. De senaste åren har utvecklingen varit mot att bankärenden i allt högre grad sköts via elektroniska och webbaserade tjänster. Användningen av kontanter och kontorstjänster har minskat och bankerna har minskat på utbudet av dessa. Trots att tillgången på banktjänster som helhet betraktad är god, kan inte alla bankkunder, såsom äldre och specialgrupper, till fullo utnyttja elektroniska tjänster.

Tillgången på kontanter och banktjänster är en väsentlig del av ett välfungerande finansiellt system. För att säkerställa att det finska finanssystemet fungerar på ett tillförlitligt och effektivt sätt följer Finlands Bank i egenskap av monetär myndighet med hur utbudet av kontanttjänster utvecklas i samarbete med Finansinspektionen.
 
Kreditinstitut som tar emot insättningar ska se till att deras kunder har möjlighet att ta ut sina insatta medel även i kontanter. Enligt Finlands Bank är det viktigt att bankerna på detta sätta axlar sitt samhällsansvar och säkerställer ett tillräckligt utbud av kontanta medel och banktjänster.
 
När en bank ändrar på sina tjänsteavtal ska den iaktta följande föreskrifter i Finansinspektionens standard 2.3 Avtal om finansiella tjänster: Kunden ska på förhand underrättas om ändringen skriftligen och ges möjlighet att häva avtalet utan kostnader. När banken begränsar tillgången på kontanter och banktjänster ska den kunna redogöra för och motivera åtgärderna och i god tid informera kunderna om dessa. Banken ska i synnerhet säkerställa att alla dessa kunder hädanefter får de tjänster de behöver.
 
Närmare upplysningar lämnas av
Mauri Lehtinen, avdelningschef, telefon 010 831 3473
Päivi Heikkinen, byråchef, telefon 010 831 2137