I en undersökning som gjorts av Finlands Bank har banken tillämpat en ny forskningsmetod som bygger på epidemiologi. Enligt undersökningen skulle avveckling av en stor bank i Storbritannien, Spanien, Frankrike eller Tyskland ha haft en mycket negativ inverkan på penningmarknaden 2008. De banker i Irland, Grekland och Portugal som drabbades svårt av finanskrisen orsakade däremot smitta endast i liten uträckning. Resultaten av undersökningen visar att smittorisken kan förklaras bättre av bankernas placering i deras inbördes nätverk än av en enskild banks storlek eller skuldsättningsgrad. Information om undersökningsresultaten finns i Finansmarknadsrapport 2/2013. Rapporten behandlar också teman kring finansförmedling, betalningar och användning av makrotillsynsinstrument.

Under de senaste 20 åren har de finländska företagen sparat mer än investerat
Inom företagssektorn i Finland har självfinansieringsgraden redan länge varit över 100 procent. Den höga självfinansieringsgraden kan vara en förklaring till att företagens efterfrågan på kredit är liten.

De finländska företagens finansieringsstruktur håller på att förändras
Det utelöpande beloppet masskuldebrev som emitterats av finländska företag ökar exceptionellt snabbt. Ökningen i bankernas företagslån har däremot nästan stannat av.

Utlåningen till bostadssammanslutningar har mer än tredubblats på tio år
Lånen som de finländska monetära finansinstituten har beviljat bostadssammanslutningar har ökat med 15 procent per år, medan ökningen i utlåningen till hushåll och företag har avtagit till närmare 0 procent. Orsaker till ökningen är behovet av bostadsbyggande och -renoveringar samt styrningen av statens produktionsstöd genom MFI-lån.

I euroområdet ökar bankernas oreglerade lån kraftigt
Ökningen i bankernas oreglerade lån i euroområdet visar inga tecken på att avta. Sedan 2008 har andelen oreglerade lån av den totala utlåningen stigit från 3 procent till över 7 procent.

Många euroländer begränsar stora kontantbetalningar 
Alla de största och en del av de mindre euroländerna begränsar stora kontantbetalningar, maximalt mellan 1 000 euro och 15 000 euro.
 
Marknaden för värdepapperscentralerna avregleras genom ny förordning
Konkurrensen mellan värdepapperscentralerna kommer att öka genom en EU-förordning om värdepapperscentralerna som bereds för närvarande.

De europeiska länderna begränsar bankernas beviljande av bostads- och fastighetskrediter med många olika medel
Lånetak är det mest använda av medlen, men flera länder begränsar också hushållens skuldsättning eller amorteringsbörda.

Upplysningar: ekonom Jukka Vauhkonen, jukka.vauhkonen@bof.fi, telefon 010 831 2111.

Finansmarknadsrapport 2/2013 (på finska)

;