Kapitalexporten från finländska företag har under de senaste åren varit större än före finanskrisen. Till ökningen har den allt internationellare finansieringen  av de utländska bolagen efter finanskrisen 2008 bidragit. Finländska företag finansierar i allt större utsträckning direkt sina utländska bolag, vilket har bidragit till att bolagens behov av självständig upplåning på finansmarknaden har minskat. Enligt Finlands Banks bedömning uppgick kapitalutflödet genom finländska direktinvesteringar utomlands justerat med det s.k. kapitalgenomflödet till drygt 3 miljarder euro 2012. Med kapitalgenomflöde avses det kapitalflöde inom koncernen som via det direktfinansierade bolaget kanaliseras till andra utländska delar av koncernen.

De utländska direktinvesteringarna i Finland har varit betydligt mindre än före finanskrisen. Vidare har betydelsen av kapitalgenomflödet ökat. Efter borträkning av kapitalgenomflödet från investeringsflödena 2012 låg kapitalinflödet till Finland nära noll.

Företagens allt starkare internationalisering till följd av globaliseringen och de alltmer komplexa finansieringsstrukturerna har försvårat tolkningen av statistiken över direktinvesteringar. För att bättre tillgodose de analysbehov som följer av den tilltagande internationaliseringen har de internationella standarderna om sammanställning av statistik över direktinvesteringar uppdaterats. Utgivningen av ny statistik inleds under 2014. Den tillåter landfördelad analys av direktinvesteringar enligt hemlandet för det yttersta moderbolaget och enligt hemlandet för den yttersta direktinvesteraren. Traditionellt har statistiken över direktinvesteringar endast varit uppdelad efter den direkta investerarens hemland.

Utvecklingen av direktinvesteringar och konsekvenserna av den nya statistikföringen redovisas i den aktuella årsöversikten över Finlands betalningsbalans, som också tar upp bytesbalansutvecklingen och utvecklingen av portföljinvesteringar under första halvåret. Årsöversikten behandlar vidare utmaningarna med felaktiga och oidentifierade poster i betalningsbalansen och korrigeringar av statistiken.

Årsöversikten över Finlands betalningsbalans på finska finns på http://www.suomenpankki.fi/link/9ef22a65390b46169b9e64141267100c.aspx?epslanguage=fi

Årsöversikten ges ut på engelska den 25 oktober 2013.

Upplysningar:
ekonom Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, maksutase@bof.fi