​De monetära finansinstituten i Finland har höjt marginalerna på nya bostads- och företagslån sedan sommaren 2011. Marginalerna har ökat mest på bostadslån och små företagslån. Den kalkylmässiga marginalen på nya bolån var i januari 2013 i genomsnitt 1,4 och på nya företagslån i genomsnitt 1,8 procentenheter. Marginalerna är störst på nya företagslån på högst 250 000 euro, i januari i genomsnitt 2,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av Finlands Banks Finansmarknadsrapport 1/2013, som publiceras idag på finska.

Historiskt sett är räntorna på nya lån dock låga i Finland och betydligt lägre än i euroområdet i genomsnitt. I euroområdet har hushållens och företagens finansieringsvillkor skärpts mest i de länder som drabbats hårdast av skuldkrisen. Särskilt nya lån till små och medelstora företag i krisländerna har blivit klart dyrare jämfört med företagslånen i länder med goda kreditbetyg.

Strukturen på företagens finansiering har förändrats under de senaste åren både i Finland och på annat håll i euroområdet. Lån som lyfts från monetära finansinstitut i Finland är fortfarande den viktigaste enskilda finansieringskällan för finländska företag. Sedan sommaren 2012 har denna utlåning dock minskat något. Betydelsen av företagens marknadsfinansiering har däremot ökat klart både i Finland och andra länder med goda kreditbetyg, eftersom större företag i allt högre grad har emitterat nya obligationslån. I krisländerna har kreditgivningen till företag krympt kraftigt och ökningen av företagens marknadsfinansiering har varit obetydlig.

Reglerna för bostadslån håller på att skärpas i de nordiska länderna. Sverige och Norge ämnar höja kapitalkraven för banker för att täcka kreditriskerna i de bostadslån de beviljar. Danmark har justerat reglerna för redovisning av nedskrivningar så att bankerna ska redovisa väntade kreditförluster i ett tidigare skede. Av regeringen i Finland väntas 2013 ett förslag till en lagändring som vid behov skulle möjliggöra en begränsning av storleken på nya bolån genom en bindande maximal belåningsgrad, ett s.k. lånetak.

Övergången till ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA) pågår i alla euroländer. I Finland har de systemändringar som bankerna genomfört för gireringar ökat störningarna i betalningsförmedlingen, vilket har märkts i kundernas vardag bland annat i form av försenade betalningar. Orsakerna till störningarna varierar och tills vidare har bankerna inte helt kunnat avhjälpa dem.

En gemensam arbetsgrupp för de europeiska centralbankerna och tillsynsmyndigheterna ber om kommentarer till rekommendationer som utarbetats i syfte att förbättra säkerheten i nya, av bankerna oberoende, internetbetalnings- och informationstjänster som utnyttjar kundernas kontouppgifter.

Upplysningar: ekonom Hanna Putkuri, hanna.putkuri(at)bof.fi, tel. 010 831 21 03.

Finansmarknadsrapport 1/2013 (på finska)