Ekonomie magister Pertti Ukkonen, 52, har utnämnts till revisionschef för Finlands Bank. Utnämningen gäller för en period på fem år. 
 
Revisionschefen leder enheten för intern revision, som är oberoende av Finlands Banks och Finansinspektionens övriga verksamheter. Enheten är ett av ledningens verktyg för bedömning av om den interna kontrollen och riskhanteringen är tillräckliga och ändamålsenliga och för främjande av dessa funktioner. Bedömningar av funktionssäkerheten hos processer, funktioner och system och utvecklingsförslag avseende dessa hör till de viktigaste experttjänster som internrevisionen tillhandahåller.  
 
Pertti Ukkonen har varit anställd vid Finlands Bank sedan 1992 och han har varit ställföreträdare för revsionschefen sedan 2004. Ukkonen efterträder ekonomie magister Erkki Kurikka, som har gått vidare till revisionschef på riksdagens kansli.