​Den blygsamma utvecklingen i Finlands ekonomi har fortsatt. Globalt har tillväxten varit lägre än väntat, handeln med Ryssland har krympt och produktivitetsutvecklingen har varit fortsatt svag. Finlands export har stagnerat och släpar efter tillväxttakten på exportmarknaderna.

Konjunkturutsikterna för Finland för åren framöver har likaså försämrats ytterligare. Enligt Finlands Banks färska prognos väntas BNP i Finland sjunka med 0,2 procent 2014 och med 0,1 procent 2015. Efter att ha krympt under fyra år i följd kommer ekonomin 2016 sakta att växa med 1 procent. En så långvarig konjunkturnedgång med efterföljande svag tillväxt är exceptionellt både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv. De geopolitiska spänningarna ökar nedåtriskerna för den ekonomiska utvecklingen. Däremot kunde en depreciering av eurons växelkurs och fortsatta oljeprissänkningar leda till en bättre utveckling än väntat.

I jämförelse med tidigare lågkonjunkturer får den svaga ekonomiska tillväxten alltjämt endast ett begränsat genomslag på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta fortsätter ännu att sakta minska 2014 och 2015 och arbetslösheten ligger kvar kring 8,5 procent. Hushållens köpkraft stärks inte under prognosperioden och den privata konsumtionen börjar öka först 2016.

De produktiva investeringarna återhämtar sig sakta under prognosperioden. Efterfrågeläget är svagt, tillväxtförväntningarna dämpade och det finns outnyttjad produktionskapacitet i många branscher. Byggverksamheten vilar på reparationsbyggande och produktion av hyresbostäder.

Inflationen i Finland saktar in ytterligare till 1 procent 2015 till följd av sjunkande råvarupriser. Den svaga uppgången i arbetskraftskostnaderna och låg privat konsumtion dämpar likaså inflationstrycket. I takt med att den ekonomiska tillväxten tar fart stiger inflationen till 1,4 procent 2016.

Till följd av den svaga konjunkturutvecklingen är det offentliga underskottet alltjämt betydligt och skuldsättningen ökar. Den offentliga skulden kommer 2016 redan att överskrida 63 procent av BNP. Det strukturella underskottet i de offentliga finanserna rör sig allt längre från det medelsiktiga målet. Underskottet i bytesbalansen kvarstår.

En stabilisering av situationen kräver strukturella förändringar i ekonomin och en konsolidering av de offentliga finanserna.

Upplysningar: prognoschef Juha Kilponen, telefon 010 831 28 47.

Utöver prognosen och artikeln om finansiell stabilitet innehåller Euro & talous 5/2014 följande artikel: Suomen pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikentyneet (Finlands långsiktiga tillväxtutsikter har försvagats), Kilponen, Kinnunen och Mäki-Fränti.