​Prisökningen i euroområdet har redan länge legat under det långsiktiga genomsnittet. De ökade inflationsförväntningarna under första halvåret 2015 är en positiv sak, men det är ännu för tidigt att säga om det är fråga om en hållbar inflationsutveckling som leder till prisstabilitet. Inflationen i euroområdet är fortfarande långsam och uppgick till 0,1 % i augusti. Oljepriset har varit den största enskilda faktorn bakom den dämpade inflationen.

Eurosystemets utökade köpprogram har framskridit planenligt och penningpolitiken har varit mycket expansiv. Penningpolitiken får emellertid genomslag i ekonomin med en viss eftersläpning. "Genomförandet av alla nuvarande penningpolitiska åtgärder fullt ut stöder den ekonomiska återhämtningen i euroområdet och en varaktig återgång till en inflationsbana i överensstämmelse med målet att inflationstakten ska ligga något under 2 % på medellång sikt", betonade chefdirektör Liikanen. Inflationsförväntningarnas centrala betydelse för penningpolitiken framhäver vikten av att alla håller sina penningpolitiska utfästelser särskilt under en utdragen period av låg inflation. En uppgång i den genomsnittliga inflationen till nära 2 % kräver att inflationen tidvis överstiger 2 %.

Den expansiva penningpolitiken påverkar prisstabiliteten och tillväxten via lättare finansiella förhållanden, vilket tydligt kunnat skönjas under det senaste året. "Det utökade köpprogrammet och framtidsindikationerna har sänkt marknadsräntorna, som för sin del ligger till grund för räntorna på bankernas lån till företag och hushåll. Bankernas sjunkande utlåningsräntor stöder investeringar och konsumtion", konstaterade chefdirektör Liikanen.

Den penningpolitiska transmissionen har gradvis stärkts i euroområdet i takt med att banksystemet i området har konsoliderats och bankernas kapitaltäckning förbättrats jämfört med tidigare år. En fortsatt utveckling av kapitalmarknaden i euroområdet skulle diversifiera finansieringskanalerna i realekonomin och samtidig stödja den långsiktiga tillväxten och en spridning av riskerna inom den privata sektorn.

Till följd av avmattningen i världsekonomin präglas den ekonomiska återhämtningen i euroområdet av nedåtrisker. Detta i samband med oljeprisfallet kan leda till att även inflationen sjunker från den förväntade nivån. Om återhämtningen i euroområdet skulle visa sig bli långsammare än väntat skulle det leda till nya penningpolitiska utmaningar. "ECB-rådet följer noga utvecklingen och betygar sin beredskap att tillgripa alla nödvändiga åtgärder. Den penningpolitiska stimulansen kan vid behov ökas genom att ändra storleken, sammansättningen eller längden av det utvidgade köpprogrammet", framhöll chefdirektör Liikanen.