Ekonomin i euroområdet växer på bred bas. Förtroendet för ekonomin har stigit och investeringarna ökat. Tillväxten väntas vara fortsatt stark under åren framöver och fördela sig över olika sektorer och länder. Den ökade ekonomiska tillväxten har dock ännu inte lett till en tillräckligt kraftig uppgång i inflationen. Under första halvåret 2017 drev prisökningen på energi och livsmedel upp inflationen. Deras effekt har senare mattats av.

"Utnyttjandet av ekonomiska resurser väntas successivt bli effektivare, medan den ekonomiska tillväxten i euroområdet understöds av den gynnsamma utvecklingen i världsekonomin. Dessa faktorer stärker också förväntningarna om att den hittills dämpade inflationen sakta ska stiga tillbaka till målet. För att prisstabilitetsmålet ska uppnås måste penningpolitiken i euroområdet fortfarande vara kraftigt ackommoderande", sade chefdirektör Erkki Liikanen i dag på presskonferensen i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous.

ECB:s penningpolitik har i betydande grad understött den ekonomiska aktiviteten under de senaste åren. Styrräntorna är exceptionellt låga och väntas ligga kvar på nuvarande nivåer under en längre tid och även efter det att tillgångsköpen har upphört. De penningpolitiska åtgärderna bidrar till att upprätthålla lätta finansieringsvillkor till dess att prisstabilitetsmålet varaktigt uppnås. Det utökade köpprogrammet fortsätter att löpa åtminstone fram till slutet av december 2017 och vid behov även därefter. "ECB-rådet kommer under hösten 2017 att besluta om kalibreringen av de penningpolitiska instrumenten efter årets slut med beaktande av den förväntade inflationsbanan och de finansiella förhållanden som krävs för att inflationen varaktigt ska stiga tillbaka till en nivå som ligger under men nära 2 %", tillade chefdirektör Liikanen. "ECB:s penningpolitiska mål är symmetriskt. Det är viktigt att handla lika effektivt när prisstabilitetsmålet överskrids som när det underskrids."

Den ackommoderande penningpolitiken i euroområdet har också understött den ekonomiska återhämtningen i Finland. Låneräntorna har legat kvar på en låg nivå, och i euroområdet, som är viktigt för Finlands export, har ekonomin fortsatt att växa. Finlands export får nu ett bredare stöd från den globala ekonomiska utvecklingen samt från konkurrenskraftsavtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet. "Återhämtningen av den finländska ekonomin är mer brett baserad och kraftigare än tidigare, eftersom exporten och företagens investeringar har vänt upp", sade chefdirektör Liikanen.

I Finland är det viktigt att fortsätta genomföra åtgärder som stimulerar ekonomin. "Försämringen av kostnadskonkurrenskraften har stannat av och läget har blivit bättre. Det är av största vikt att inte släppa taget och att ta igen ett decennium av förluster", påminde Erkki Liikanen. Viktiga är också åtgärderna för att höja förutsättningarna för sysselsättning och produktivitetstillväxt och stärka de offentliga finanserna och utsikterna för dem på lång sikt.