• Antalet arbetsplatser har ökat i rask takt men fenomenet är tillfälligt.
  • Tillväxten i arbetsproduktiviteten blir långsammare än under föregående årtionde.

Enligt Finlands Bank prognos som offentliggjordes i dag ökar totalproduktionen med 2,7 procent 2018. Nästa år bromsar tillväxten in till 1,9 procent, 2020 till 1,7 procent och 2021 nära tillväxtpotentialen på lång sikt, dvs. till knappt 1,5 procent. Inflationen, som de senaste åren varit dämpad, tilltar gradvis till 1,7 procent 2021.

Tillväxten i ekonomin har de senaste åren varit omfattande. Den internationella högkonjunkturen har ökat efterfrågan på finländska exportprodukter och tjänster. Dessutom har Finlands konkurrenskraft förbättrats och investeringarna har gett exportbolagen större möjligheter att utöka produktionen. Hushållens konsumtionsmöjligheter har fått stöd av en starkare köpkraft, ökad sysselsättning och låga räntor.

År 2018 uppstår cirka 60 000 nya arbetsplatser. Sysselsättningen har ökat snabbare än prognostiserat, men fenomenet är emellertid tillfälligt. Uppkomsten av nya arbetsplatser bromsas upp av en fortsatt hög strukturell arbetslöshet, ett otillräckligt utbud av yrkeskunnig arbetskraft och övriga matchningsproblem samt av minskningen av befolkningen i arbetsför ålder. Utan strukturreformer kommer utbudet på arbete att utgöra en flaskhals för den ekonomiska tillväxten.

”Sysselsättningen har förbättrats exceptionellt snabbt, men detta är ett tillfälligt fenomen. Minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och företagens svårigheter att hitta yrkeskunnig arbetskraft bidrar till att bromsa upp tillväxten i fortsättningen”, sade tf. prognoschef Meri Obstbaum i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous. Utöver tillgången på arbetskraft begränsas tillväxten av en svag produktivitetsutveckling. ”Tillväxten i arbetsproduktiviteten är nu betydligt långsammare än före finanskrisen. Finlands tillväxtutsikter är fortsatt svaga också på lång sikt”, preciserade Obst­baum.

Den ekonomiska tillväxten har stärkt de offentliga finanserna under de senaste åren, när sysselsättningen har förbättrats, utgifterna har anpassats och skatteintäkterna har ökat. Under innevarande år lättar emellertid finanspolitiken och de offentliga finanserna uppvisar underskott också de kommande tre åren.

Ekonomin i Finland fortsätter att växa, men den snabbaste tillväxtfasen är förbi. Exporten tilltar alltjämt, men osäkerheten när det gäller utvecklingen inom världsekonomin och de försämrade tillväxtutsikterna för euroområdet ökar sannolikheten för en svagare ekonomisk utveckling än prognostiserat. Den största risken i prognosen är en snabbare inbromsning i exporttillväxten än beräknat under de närmaste åren.

Närmare upplysningar lämnas av tf. prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63.