Tjänsten som ordförande för Finlands Banks direktion blir vakant den 12 juli 2018. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsten ska inledas. Mandatperioden för direktionens ordförande är sju år.

Behörighetsvillkor för tjänsten är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet.

En annons om tjänsten publiceras på Finlands Banks webbplats suomenpankki.fi/sv lediga-tjänster i dag fredan den 23 mars 2018 och i Helsingin Sanomat söndagen den 25 mars 2018.

Vänligen rikta ansökan med bifogat CV till bankfullmäktige och skicka den elektroniskt via adressen https://www.suomenpankki.fi/ledigatjanster senast onsdagen den 11 april 2018 kl 12.00.

Bankfullmäktige gör en framställning om utnämning till statsrådet. Det slutliga beslutet om utnämning till tjänsten som ordförande för direktionen fattas av republikens president på förslag av statsrådet.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.