Finlands Banks direktion har fattat beslut om sin nya organisation utifrån den reviderade strategin och sett över sin arbetsfördelning i linje med strategin. Organisationsreformen syftar till att stödja Finlands Banks strategiska prioriteringar genom att egna avdelningar inrättas för betalningar och informationshantering.

Den nya organisationen består av helheter som tar till vara synergierna mellan funktionerna. Avdelningen för betalningssystem tillhandahåller centralbankstjänster inom betalningssystem- och kontantförsörjningsområdet. Dataavdelningen svarar för it-system och dokument- och informationstjänster. Avdelningschefstjänsterna för dataavdelningen och avdelningen för betalningssystem lediganslås med omedelbar verkan.

Finlands Banks avdelningar efter reformen är: avdelningen för penningpolitik och forskning, avdelningen för finansiell stabilitet och statistik, avdelningen för marknadsoperationer, avdelningen för betalningssystem, ledningssekretariatet, administrativa avdelningen och dataavdelningen. Administrativa avdelningen och dataavdelningen tillhandahåller gemensamma tjänster för Finlands Bank och Finansinspektionen. De flesta funktionerna inom kontantförsörjningsavdelningen övergår till avdelningen för betalningssystem. Bankavdelningen byter namn till avdelningen för marknadsoperationer för att spegla de uppdaterade uppdragsbeskrivningarna.

Enligt arbetsfördelningen för Finlands Banks direktion svarar chefdirektör Olli Rehn för beredning av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan, extern kommunikation, internationella frågor och internrevisionen. Chefdirektör Rehn är medlem av ECB-rådet och IMF:s styrelse.

Direktionens vice ordförande Marja Nykänen svarar för frågor som gäller den finansiella stabiliteten, makrotillsynspolitiken, statistik, juridiska frågor och administration. Hon svarar också för övervakningen av riskerna i investeringsverksamheten och penningpolitiska risker och för verksamheten i pensionsfondens ledningsgrupp. Marja Nykänen är ordförande för Finansinspektionens direktion.

Direktionsmedlem Tuomas Välimäki svarar för genomförandet av penningpolitiken, förvaltningen av de finansiella tillgångarna, den ekonomiska forskningen och forskningen kring transitionsekonomier samt betalningssystemen och dataförvaltningen. Han svarar också för Finlands Banks digitaliseringsprocess. Tuomas Välimäki är chefdirektör Rehns suppleant i ECB-rådet.

”Finlands Banks direktion har under hösten analyserat hur framför allt den finansiella stabilitetens ökade betydelse, betalningsrevolutionen och digitaliseringen påverkar Finlands Banks omvärld. Den nya organisationsstrukturen ger bättre möjlighet att genomföra Finlands Banks strategiska prioriteringar. Reformen har beretts i nära samarbete med personalen”, sade chefdirektör Olli Rehn.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019.

Upplysningar: chefdirektör Olli Rehn, telefon 09 183 20 01.