På sitt sammanträde förra veckan bedömde ECB-rådet att de ekonomiska utsikterna för euroområdet snabbt har försämrats. Enligt ECB:s senaste makroekonomiska framtidsbedömningar är BNP-tillväxten i år långsammare än vad som förutspåddes i december 2018, vilket speglar den ökade osäkerheten om den globala ekonomiska utvecklingen och avmattningen i euroområdets exporttillväxt. Inflationstrycket i euroområdet är fortsatt dämpat. Enligt ECB:s prognos ser inflationen ut att stanna under prisstabilitetsmålet.

På basis av sin bedömning beslutade ECB-rådet att öka den penningpolitiska stimulansen för att få inflationen att stiga tillbaka till målet.  

För det första meddelade rådet att det räknar med att styrräntorna nu ligger kvar på nuvarande nivåer åtminstone 2019 ut. Tidigare väntades styrräntorna ligga kvar på denna nivå över sommaren.

För det andra beslutade rådet inleda en tredje serie av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. De nya refinansieringstransaktionerna bidrar till bankernas förmåga att finansiera företag och hushåll i euroområdet samt till en effektivare transmission av penningpolitiken.

För det tredje bekräftade rådet sitt tidigare beslut att fortsätta att fullt ut återinvestera kapitalet från förfallande värdepapper som förvärvats inom programmet för tillgångsköp ännu en längre tid efter det att ECB-rådet har inlett höjningen av styrräntorna och i vilket fall som helst så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla ett gynnsamt likviditetsläge och en mycket ackommoderande penningpolitik.

”ECB-rådets nya beslut ökar den penningpolitiska stimulansen ytterligare. De bidrar till lätta finansiella förhållanden, stöder utlåningen till företag och hushåll och höjer den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen”, sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på presskonferensen i samband med utgivningen av webbpublikationen Euro & talous.

Den penningpolitiska omvärlden har förändrats under och efter krisen. Den naturliga räntenivån har sjunkit och inflationsförväntningarna har varit lägre än tidigare. Inflationsförväntningarna har legat under ECB:s prisstabilitetsmål så länge att de har blivit självförverkligande. ”Jag har föreslagit att rådet ser över sin penningpolitiska strategi mot bakgrund av den senaste nationalekonomiska forskningen och förändringarna i den penningpolitiska omvärlden. Översynen skulle bidra till att ECB:s penningpolitik är effektiv och trovärdig också i den föränderliga ekonomiska omvärlden”, framhöll chefdirektör Rehn.

I publikationen Euro & talous, som i dag ges ut på eurojatalous.fi webbplatsen, publiceras artiklar av Finlands Banks experter framför allt om den ekonomiska utvecklingen och penningpolitiken i euroområdet.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Hanna Freystätter, telefon 09 183 24 90.