Elisa Newby har varit kommunikationschef vid ledningssekretariatet sedan 2018 och var före det chef för byrån för marknadsoperationer vid bankavdelningen och ekonom vid avdelningen för penningpolitik och forskning. Hon är medlem av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) kommunikationskommitté och har tidigare medverkat bland annat i ECBS arbetsgrupp för penningpolitiska transaktioner och ECBS prognosarbetsgrupp.

Till sin utbildning är Elisa Newby doktor i ekonomiska vetenskaper. Hon disputerade vid University of St Andrews 2007. I sin doktorsavhandling undersökte hon premisserna för en trovärdig penningpolitik i kristider. Avhandlingens huvudartikel publicerades 2012 i Journal of Economic Dynamics and Control. Före sin anställning på Finlands Bank 2010 var Elisa Newby lektor i nationalekonomi och medlem av Fitzwilliam College vid University of Cambridge.

Ledningssekretariatet fungerar som stab för högsta ledningen. Avdelningen svarar för beredning av beslut och internationella policyval samt för strategisk planering och bankens kommunikation och juridiska tjänster. Ledningssekretariatet tillhandahåller assistenttjänster för direktionsmedlemmarna och fungerar som sekretariat för direktionen och bankfullmäktige. Avdelningen administrerar också Myntmuseet och samordnar utvecklingen av ekonomiskt kunnande.