Finlands Bank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) och därmed förbundit sig till att ta hänsyn till miljöaspekter, socialt ansvar och god företagsstyrning i sin investeringsverksamhet.

”Vi befäster Finlands Banks existerande praxis för ansvarsfulla investeringar. Genom att underteckna principerna för ansvarsfulla investeringar förbinder vi oss till att bygga in de olika hållbarhetsaspekterna i våra investeringsprocesser och ägarpraxis”, sade direktionsmedlem Tuomas Välimäki. Finlands Bank förbinder sig också till att rapportera om framstegen för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarsfulla investeringar utgör en viktig del av Finlands Banks hållbarhetsprogram, som publicerades i dag. Finlands Banks hållbarhet vilar på dess kärnverksamhet. Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, ett välfungerande finansiellt system och säkra och inkluderande betalningssystem. Genom att sköta dessa uppdrag i enlighet med sina mål tjänar Finlands Bank på bästa möjliga sätt det finländska samhället.

Finlands Bank intar en viktig roll i uppbyggnaden av ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. I vår verksamhet tar vi hänsyn till intressentgruppernas förväntningar och omvärldsförändringarna. Under åren framöver fokuserar hållbarhetsprogrammet på åtgärder för att främja hållbar tillväxt och välfärd, utövande av inflytande genom information och samarbete och hantering av klimatrisker. Framöver anläggs ett bredare hållbarhetsperspektiv på styrningen av Finlands Banks verksamhet, och verksamhetens effekter bedöms mot hållbarhetsmålen.

Genomförandet av hållbarhetsprogrammet styrs av Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma hållbarhetsnätverk, som upprättades i oktober 2019. ”Hållbarhetsteman såsom hantering av klimatrisker förutsätter nytänk av myndigheterna. Det nationella och internationella samarbetet framhävs i hållbarhetsarbetet”, betonade direktionens vice ordförande Marja Nykänen

Närmare upplysningar lämnas av
direktionens vice ordförande Marja Nykänen (ledare för hållbarhetsnätverket), telefon 09 183 20 07
direktionsmedlem Tuomas Välimäki (med ansvar för Finlands Banks investeringsverksamhet), telefon 09 183 20 05

PRI logo

PRI är ett globalt nätverk för investerare och finansiella aktörer som har förbundit sig till att bygga in hållbarhetsaspekter i sin investeringsverksamhet. Upplysningar: www.unpri.org