Juha Niemelä har varit anställd på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens investeringsavdelning sedan 2008 och har under de senaste sex åren haft chefsuppdrag och varit ansvarig direktör för allokering, alternativa investeringar och ränteinvesteringar. Före det var han verksam som portföljförvaltare inom bank- och fondsektorn och på Finlands Bank.

Avdelningen för marknadsoperationer har till uppgift att genomföra ECB:s penningpolitik, investera Finlands Banks finansiella tillgångar och ta fram marknadsanalyser som underlag för besluten. Avdelningen svarar för avveckling, säkerhetshantering och betalningsrörelse på dessa områden och producerar TARGET-betalsystemtjänster. Vidare svarar avdelningen för hanteringen av riskerna i penningpolitiska transaktioner.