Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks direktion beslutat att 100 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov.

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2020 är 142 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med tidigare år mer än huvudregelns 50 % av vinsten ut till staten.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2020 är 731 miljoner euro (2019: 755 mn euro). Det minskade räntenettot förklaras huvudsakligen av centralbankens kostnader för de riktade penningpolitiska transaktionerna (TLTRO III). Riktade penningpolitiska transaktioner har genomförts i syfte att bidra till lätta finansiella förhållanden under coronapandemin. Räntan på transaktionerna är lägre än ECB:s inlåningsränta.På grund av de räntor som betalats till bankerna i de riktade transaktionerna minskade Finlands Banks andel av Eurosystemets monetära inkomster till 79 miljoner euro (2019: 206 mn euro), vilket försämrade räkenskapsårets resultat.

För de risker som härrör från centralbanksverksamheten gjorde Finlands Bank en generell avsättning på 100 miljoner euro. ”De penningpolitiska transaktionerna under coronapandemin har utökat Finlands Banks balansräkning ytterligare. Den fortsatt låga räntenivån och inte minst de riktade refinansieringstransaktionerna med negativ ränta har minskat Finlands Banks finansiella resultat. Utsikterna för 2021 är också svaga”, sade vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna 2020 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och avgiften till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2019: 99 mn euro).

Finlands Banks bokslut, som också innehåller Finansinspektionens intäkter och kostnader, har i dag den 26 mars 2021 publicerats på Finlands Banks webbplats.

Upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 2007.

Finlands Banks årsberättelse och bokslut 2020