Finlands Bank har lagt fram ett förslag till en strategi för ekonomiskt kunnande. Målet är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen år 2030. Avsikten är att så många som möjligt ska förstå betydelsen av ekonomisk kompetens i sitt eget liv och kunna fatta goda beslut med tanke på sin ekonomi. Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn överlämnade i dag till justitieminister Anna-Maja Henriksson förslaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland.

Enligt strategiförslaget krävs det ändringar i verksamhetssätten för att nå målet. För den enskilda individen är förmågan att bättre kunna förstå och förutse den egna ekonomin avgörande. Det ska vara lätt för var och en att få hjälp och att hitta lågtröskeltjänster för rådgivning och information. I förslaget betonas att ett gott ekonomiskt kunnande bland medborgarna skapar välmående inte bara för dem själva utan för hela samhällsekonomin.

Det strategiförslag som Finlands Bank har utarbetat är det första i sitt slag i Finland. För ett år sedan kom Finlands Bank och justitieministeriet överens om att Finlands Bank ska utarbeta en nationell strategi för ekonomihantering.

 - Finländarnas ekonomiska kunnande är i genomsnitt på god nivå, men det finns skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Genom målmedvetet arbete för att främja det ekonomiska kunnandet och med tillräckliga resurser är det möjligt att i stor utsträckning förbättra medborgarnas kunskaper och färdigheter och därigenom förebygga överskuldsättning och andra ekonomiska problem, framhåller chefdirektör Olli Rehn.

 - Det här är ett viktigt arbete som jag starkt vill driva framåt. I vår tid är frågor som gäller överskuldsättning särskilt aktuella och stärkandet av medborgarnas ekonomiska kompetens är en viktig målsättning. Jag är glad att förslaget fokuserar på den ”positiva sidan” av ekonomiskt kunnande, alltså en god privatekonomi, sparande och investering, säger minister Henriksson.

Intensivare samarbete mellan dem som lär ut ekonomi

Vid sidan av myndigheterna är det också många företag och aktörer inom tredje sektorn som arbetar för att förbättra kunskaperna i ekonomi. I strategiförslaget betonas vikten av att underlätta samarbetet mellan dem och att ge dem ökad tillgång till aktuell information. Dessutom bör verksamheten samordnas bättre än tidigare. Allt detta ger verksamheten större genomslag och effektiviserar användningen av resurser. Enligt förslaget ska det inom justitieministeriets förvaltningsområde inrättas en funktion som stöder och samordnar arbetet på fältet.

För genomförandet av strategin upprättas en praktisk verksamhetsplan. För att säkerställa rätt riktning fastställs konkreta mål för verksamheten och resultat och verkan ska mätas systematiskt. Ett smidigt samarbete med tvärvetenskaplig forskning är viktigt för att kunna skapa en lägesbild.

- Jag stöder förslaget om att inrätta en ny funktion inom justitieministeriets förvaltningsområde för att samordna strategiarbetet för ekonomiskt kunnande. Detta är viktigt för att de utvecklingsobjekt som lyfts fram snabbt ska kunna omsättas i praktiken, betonar minister Henriksson.

 Förslaget till strategi har utarbetats under ledning av Finlands Bank tillsammans med centrala aktörer och forskare inom branschen. I arbetet beaktades utgångsnivån för finländarnas ekonomiska kunnande, det arbete som görs för att främja den ekonomiska kompetensen, de rådande marknadsförhållandena och samhällssituationen. Dessutom använde man anvisningar från OECD:s internationella nätverk för finansiell utbildning (INFE) och gick igenom flera internationella exempel på motsvarande arrangemang.

strategiförslag (pdf)

Mer information:

Finlands Bank

Marja Nykänen, vice ordförande i direktionen, tfn 09 183 2007, fornamn.efternamn@bof.fi

Anu Raijas, rådgivare för ekonomiskt kunnande, tfn 09 183 2625, fornamn.efternamn@bof.fi

Justitieministeriet

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, fornamn.efternamn@om.fi

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 0295 150 044, fornamn.v.efternamn@om.fi