Rysslands anfallskrig har lett till en energikris i Europa. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, försvagar krisen konjunkturutsikterna för Finland. Den exceptionellt snabba inflationen tär på hushållens köpkraft och konsumenternas förtroende ligger på en mycket låg nivå, vilket minskar den privata konsumtionen.

Tack vare den starka utvecklingen under första halvåret 2022 blir den ekonomiska tillväxten 2,2 % för hela det innevarande året. Tillväxtutsikterna för Finland har försämrats under sommaren. Energikrisen och den accelererande inflationen ökar risken för recession. Till följd av den vikande konjunkturen krymper ekonomin med 0,3 % under 2023, men växer igen under 2024 med 1,1 %.

Inflationen är fortsatt snabb. Uppåttrycket på konsumentpriserna kommer att lätta först under nästa år i takt med att energiprisökningen saktar in och efterfrågan dämpas. Inflationen stiger till 7 % i år och ligger ännu nästa år på drygt 4 %. Inflationsprognoserna präglas av stor osäkerhet på grund av energikrisen i Europa.

Medvinden för arbetsmarknaden avtar. Den vikande konjunkturen varslar om ett slut på den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen. Mot bakgrund av företagens svårigheter att hitta yrkeskunnig arbetskraft kan sysselsättningen dock reagera något svagare på det försämrade konjunkturläget om företagen försöker hålla kvar sina arbetstagare trots det svåra läget. Totalt sett blir sysselsättningsgraden något sämre nästa år.

De största riskerna med prognosen är förenade med energikrisen och hur den utvecklar sig. Om energipriserna stiger kraftigare än beräknat och perioden med hög inflation blir längre än vad som förutspås, försvagas hushållens köpkraft och den ekonomiska tillväxten ytterligare.

Ytterligare upplysningar:

Prognoschef Meri Obstbaum

meri.obstbaum@bof.fi

+35891832363