Referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) är 4,5 % för tiden 1.7–31.12.2024. Dröjsmålsräntan för denna period är 11,5 % per år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt 4 § i räntelagen). Den dröjsmålsränta som tillämpas i kommersiella avtal är 12,5 % per år (referensräntan med tillägg för åtta procentenheter enligt 4 a § i räntelagen).

Den referensränta som dröjsmålsräntan ska beräknas på bestäms enligt 12 § i räntelagen. Referensräntan är därmed den ränta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet. Denna referensränta ska tillämpas under de följande sex månaderna.