Konvergensrapport

Konvergensrapport

Juni

2013 . 52 sidor

Utgivare: ECB

ISSN: 1725-9584 (webbpublikation)

Ladda ned publikation (pdf) (0,84 MB)

Inledning

Sedan euron infördes i elva EU-medlemsstater den 1 januari 1999 har sex ytterligare
länder antagit euron, senast Estland den 1 januari 2011. Det innebär att tio medlemsstater ännu inte fullt ut deltar i EMU, dvs. de har ännu inte infört euron. Två av dessa länder, Danmark och Storbritannien, har meddelat att de inte kommer att delta i etapp tre av EMU.

Denna konvergensrapport har utarbetats efter en begäran om en granskning som Lettland lämnade in den 5 maj 2013. Genom att lägga fram denna rapport uppfyller ECB artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (fördraget)1 att rapportera till Europeiska unionens råd (EU-rådet) på begäran av en EU-medlemsstat med undantag ”om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen”. Även Europeiska kommissionen har detta uppdrag och har utarbetat en rapport, och båda rapporterna har överlämnats parallellt till EU-rådet.


ECB använder i denna rapport samma analysram som i sina tidigare konvergensrapporter. Den undersöker om Lettland har uppnått en hög grad av ekonomisk konvergens, om den nationella lagstiftningen är förenlig med fördraget och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (stadgan) och om de lagstadgade kraven uppfylls av Latvijas Banka så att den kan bli en del av Eurosystemet. Den här rapporten omfattar inte andra medlemsstater med ett undantag, dvs. Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige och inte heller Danmark och Storbritannien, som är medlemsstater med särskild ställning och ännu inte har antagit euron.

Granskningen av den ekonomiska konvergensprocessen är starkt beroende av att det
statistiska underlaget är tillförlitligt och av god kvalitet. Sammanställning och
rapportering av statistik, särskilt när det gäller statistiken över de offentliga finanserna, får inte kunna påverkas av politiska överväganden eller politisk inblandning. EU:s
medlemsstater uppmanas betrakta kvaliteten och objektiviteten i sin statistik som en fråga av hög prioritet så att det finns ordentliga kontrollsystem när statistiken sammanställs och att miniminormer tillämpas på statistikområdet. Dessa standarder är mycket viktiga för att stärka oberoendet och objektiviteten hos de nationella statistikmyndigheterna och derasansvarstagande för sin verksamhet samt för att bidra till kvaliteten i statistiken för de offentliga finanserna (se avsnitt 4.5 (ej översatt)).

Denna rapport är strukturerad på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs det ramverk som
använts för att undersöka ekonomisk och rättslig konvergens. Kapitel 3 innehåller en
landsammanfattning som visar resultatet av granskningen av den ekonomiska och rättsliga konvergensen i Lettland. I kapitel 4 undersöks närmare graden av ekonomisk konvergens i landet och ger en översikt över konvergensindikatorerna samt den statistiska metod som har använts för att sammanställa dem. Slutligen undersöks i kapitel 5 den lettiska lagstiftningens förenlighet, inklusive stadgan för dess nationella centralbank, med artiklarna 130 och 131 i fördraget och med stadgan.