Den 22 januari 2015 aviserade Europeiska centralbankens (ECB) råd ett utökat program för köp av tillgångar (expanded asset purchase programme, EAPP). Syftet med programmet är att bidra till att uppnå ECB:s prisstabilitetsmål och förhindra en alltför utdragen period av låg inflation. Den 26 oktober 2017 beslutade ECB-rådet minska nettotillgångsköpen inom köpprogrammet från 60 till 30 miljarder euro per månad från januari 2018. Köpen fortsätter fram till september 2018 och vid behov även därefter till dess att ECB-rådet anser att inflationen varaktigt har stigit tillbaka till en nivå i linje med målet.

Köpen inom ramen för köpprogrammet uppgick till en början till i genomsnitt 60 miljarder euro per månad (3/2015–3/2016), varefter köptakten ökades till 80 miljarder euro per månad (4/2016–3/2017). Från och med april 2017 sänktes den månatliga köptakten tillbaka till 60 miljarder euro fram till slutet av 2017 (4–12/2017).

Det utökade köpprogrammet består av programmet för köp av offentliga värdepapper (public sector purchase programme, PSPP), programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities purchase program, ABSPP), köpprogrammet för säkerställda obligationer (covered bond purhcase programme, CBPP3) och programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (corporate sector purchase programme, CSPP).  

Finlands Bank medverkar för första gången i genomförandet av köpprogrammen. Beloppet av Finlands Banks köp av tillgångar framgår av bankens balansräkning. Uppgifter om beloppet av tillgångsköpen inom ramen för samtliga köpprogram per vecka och månad läggs ut på ECB:s webbplats.  

Tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3)

Det tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer inleddes i oktober 2014. Inom ramen för programmet köper Eurosystemet på första- och andrahandsmarknaden säkerställda obligationer som emitterats av banker. På de värdepapper som är föremål för köpen tillämpas godtagbarhetskriterierna för säkerheter vid kredittransaktioner.  

Eurosystemet har haft två tidigare köpprogram för säkerställda obligationer åren 2009–2012.  

Köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP)

Programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar inleddes i november 2014. Inom ramen för programmet köper Eurosystemet enkla och transparenta värdepapper med bakomliggande tillgångar på första- och andrahandsmarknaden. För genomförande av köpen svarar sex nationella centralbanker för Eurosystemets räkning.

Köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP)

I köpprogrammet för offentliga värdepapper köper Eurosystemet obligationer utgivna av stater, myndigheter och organ i euroområdet samt av europeiska institutioner och medlemsstaternas regioner. De nationella centralbankerna inom Eurosystemet köper huvudsakligen sitt eget lands statsobligationer i enlighet med en s.k. kapitalfördelningsnyckel, dvs. i proportion till storleken på medlemslandets ekonomi. Dessa köp uppgår till 80 procent av de samlade köpen och de genomförs på de nationella centralbankernas egen risk. Resterande 20 procent av köpen är föremål för ett riskdelningssystem och de består av ECB:s köp samt köp av värdepapper utgivna av europeiska institutioner.  

Programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP)

Den 10 mars 2016 beslutade ECB-rådet att inom ramen för det utökade programmet för köp av tillgångar införa ett nytt program för köp av värdepapper inom företagssektorn. Köpen inleddes den 8 juni 2016. Programmet genomförs av sex nationella centralbanker, inklusive Finlands Bank, som agerar för Eurosystemet. ECB samordnar genomförandet.  

Värdepappersutlåning av Finlands Banks EAPP-innehav

Finlands Banks CBPP3-, CSPP- och PSPP-innehav kan lånas via Euroclears låneprogram Securities Lending and Borrowing och låneprogrammet GC Access. Finlands Bank inledde den 28 mars 2017 bilateral utlåning av värdepapper mot kontanta säkerheter. Utlåningen gäller värdepapper som förvärvats inom köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP-programmet). Värdepapperen kan lånas ut till Finlands Banks motparter i värdepappershandeln, förutsatt att motparterna har ett giltigt avtal om återköpsavtal med Finlands Bank.

Euroclears låneprogram

I det automatiska Securities Lending and Borrowing-låneprogrammet iakttas Euroclears allmänna villkor. I låneprogrammet GC Access kan marknadsparterna låna värdepapper i den mån de finns tillgängliga (open repo). På låneprogrammet tillämpas Finlands Banks lånevillkor. Transaktioner genomförs om möjligt med neutral likviditetseffekt.

Bilateral utlåning av värdepapper mot kontanta säkerheter

Värdepappersutlåning mot kontanta säkerheter genomförs till en ränta som är den lägre av antingen ECB:s inlåningsränta minus 0,30 procentenheter (för närvarande −0,70 procentenheter) eller rådande marknadspris. Löptiden för transaktionen är en vecka och kan förlängas. Ytterligare information om den bilaterala värdepappersutlåningen lämnas av Finlands Banks EAPP-team.

En förteckning över de värdepapper som kan lånas publiceras på denna sida varje vecka.  

Upplysningar till motparterna i Finlands Banks värdepapperstransaktioner: Finlands Banks EAPP-grupp, telefon +358 9 183 7021 och e-post eapp(at)bof.fi.  

Förteckning över Finlands Banks värdepapper som kan lånas inom CSPP- och PSPP-programmet (uppdaterad 15.4.2019)

PSPP-programmets ISIN (csv)

CSPP-programmets ISIN (csv)