Den 22 januari 2015 aviserade Europeiska centralbankens (ECB) råd ett utökat program för köp av tillgångar (expanded asset purchase programme, EAPP). Köpen inleddes i mars 2015. Syftet med programmet är att bidra till att uppnå ECB:s prisstabilitetsmål och förhindra en alltför utdragen period av låg inflation.

Det utökade programmet för tillgångsköp består av köpprogrammet för offentliga värdepapper (public sector purchase programme, PSPP), köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities purchase program, ABSPP), köpprogrammet för säkerställda obligationer (covered bond purchase programme, CBPP3) och köpprogrammet för företagsobligationer (corporate sector purchase programme, CSPP).

Den målsatta månatliga köpvolymen för det utökade programmet för tillgångsköp under 2015–2018 var:

  • 03/2015-03/2016: 60 md euro
  • 04/2016-03/2017: 80 md euro
  • 04/2017-12/2017: 60 md euro
  • 01-09/2018: 30 md euro
  • 10-12/2018: 15 md euro

Nettotillgångsköpen inom ramen för programmet upphörde vid slutet av 2018, och i januari 2019 inleddes programmets återinvesteringsfas. Från januari 2019 till oktober 2019 återinvesterade eurosystemet det betalda kapitalet från förfallande värdepapper på marknaden.

12.9.2019 beslöt ECB-rådet att återuppta nettoköpen i en månatlig takt på 20 miljarder euro fr.o.m. den 1.11.2019. ECB-rådet förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Finlands Bank medverkar i genomförandet av köpprogrammen. Köpvolymerna framgår av bankens balansräkning. Uppgifter om köpvolymerna inom ramen för samtliga köpprogram läggs ut på ECB:s webbplats.  

Tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3)

Det tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer inleddes i oktober 2014. Inom ramen för programmet köper Eurosystemet säkerställda bankobligationer på första- och andrahandsmarknaden. På de värdepapper som är föremål för köpen tillämpas godtagbarhetskriterierna för säkerheter vid kredittransaktioner. Eurosystemet har haft två tidigare köpprogram för säkerställda obligationer åren 2009–2012.

Köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP)

Köprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar inleddes i november 2014. Inom ramen för programmet köper Eurosystemet enkla och transparenta värdepapper med bakomliggande tillgångar på första- och andrahandsmarknaden. För genomförande av köpen svarar sex nationella centralbanker för Eurosystemets räkning.

Köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP)

Köpprogrammet för offentliga värdepapper inleddes i mars 2015. Inom ramen för köpprogrammet för offentliga värdepapper köper Eurosystemet obligationer utgivna av stater, myndigheter och organ i euroområdet samt av europeiska institutioner och medlemsstaternas regioner. De nationella centralbankerna inom Eurosystemet köper huvudsakligen sitt eget lands statsobligationer i enlighet med en s.k. kapitalfördelningsnyckel, dvs. i proportion till storleken på medlemslandets ekonomi. Dessa köp uppgår till 80 % av de samlade köpen och de genomförs på de nationella centralbankernas egen risk. Resterande 20 % av köpen är föremål för ett riskdelningssystem och de består av ECB:s köp samt köp av värdepapper utgivna av europeiska institutioner.

Programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP)

Köpprogrammet för företagsobligationer inleddes i juni 2016. Programmet genomförs för Eurosystemets räkning av sex nationella centralbanker, inklusive Finlands Bank. ECB samordnar genomförandet.

Värdepappersutlåning av Finlands Banks EAPP-innehav

Euroclears låneprogram

Finlands Banks CBPP3-, CSPP- och PSPP-innehav kan lånas via Euroclears låneprogram Securities Lending and Borrowing och låneprogrammet GC Access.
I det automatiska Securities Lending and Borrowing-låneprogrammet iakttas Euroclears allmänna villkor. I låneprogrammet GC Access kan marknadsparterna låna värdepapper i den mån de finns tillgängliga (open repo). På låneprogrammet tillämpas Finlands Banks lånevillkor. Transaktioner genomförs om möjligt med neutral likviditetseffekt.

Bilateral utlåning av värdepapper mot kontanta säkerheter

Finlands Banks PSPP-innehav kan också lånas bilateralt mot kontanta säkerheter. Värdepapperslån kan genomföras med Finlands Banks motparter inom värdepappershandel förutsatt att motparten har ett gällande avtal med Finlands Bank om återköpsavtal.

Värdepappersutlåning mot kontanta säkerheter genomförs till en ränta som är den lägre av antingen ECB:s inlåningsränta minus 0,30 procentenheter eller rådande marknadspris. Löptiden för transaktionen är en vecka och kan förlängas. Ytterligare information om den bilaterala värdepappersutlåningen lämnas av Finlands Banks EAPP-team.

En förteckning över CSPP- och PSPP-värdepapper som kan lånas publiceras på denna sida varje vecka.

Frågor om värdepappersprogrammen kan riktas till Finlands Banks EAPP-grupp, telefon +358 9 183 7021 och e-post eapp(at)bof.fi.

Förteckning över Finlands Banks värdepapper som kan lånas inom CSPP- och PSPP-programmet (uppdaterad 30.3.2020)

PSPP-programmets ISIN (csv)

CSPP-programmets ISIN (csv)