Marknadsvärdet på finländska börsnoterade företag[1] har stigit under flera års tid. Värdet sjönk tillfälligt på grund av coronapandemin, men efter mars 2020 har marknadsvärdet på finländska aktier stigit med 48 % och var 307 miljarder euro vid utgången av mars 2021. Hälften av de finländska företagens noterade aktier är i inhemsk ägo.[2] Utöver värdeökningen har aktiernas totala värde ytterligare ökat något till följd av de flera börsintroduktioner som gjordes av finländska företag under början av 2021. I januari–mars emitterade finländska företag nya aktier till ett värde av 360 miljoner euro[3].

 

Tiedote2021Q1_SV (002).png

 

Börsnoterade aktier utgör en betydande andel av finländarnas finansiella tillgångar. Finländarnas[4] sammanlagda aktieinnehav uppgick vid utgången av mars 2021 till 236,2 miljarder euro och av dem var 35 % utländska aktier. I mars 2021 ökade innehavens marknadsvärde med 7,3 miljarder euro. Därtill köpte finländarna aktier till ett nettobelopp av 790 miljoner euro, varav 600 miljoner euro hänförde sig till utländska aktier.

De finländska hushållens innehav av noterade aktier nådde nya rekordnivåer (48,9 miljarder euro) i mars. Värdet på hushållens aktieinnehav ökade med 1,6 miljarder euro och hushållen gjorde dessutom nya investeringar till ett nettobelopp av 290 miljoner euro i mars 2021. Av hushållens aktieinnehav var 90 % aktier i finländska företag. Hushållen är den största inhemska ägarsektorn inom finländska aktier. Utöver direkta aktieinnehav har hushållen också indirekta aktieinvesteringar genom investeringsfonder och fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsbolag.

Aktiefonderna gick om räntefonderna som den största fondtypen i Finland


Värdeutvecklingen på aktiemarknaden har bidragit till att utöka fondandelsskulden i de finländska investeringsfonderna till rekordstor. Fondandelsskulden var 143,6 miljarder euro vid utgången av mars 2021. Ökningen har varit särskilt stor i de finländska aktiefonderna, som gick om räntefonderna som den största typen av investeringsfonder i Finland i mars 2021.

De finländska aktiefondernas fondandelsskuld uppgick till 60,7 miljarder euro vid slutet av mars 2021. Ökningen var 6,2 miljarder euro under det första kvartalet 2021. Värdeökningen på investeringsobjekten utökade fondandelsskulden med 5,1 miljarder euro och dessutom gjordes teckningar i aktiefonder till ett nettobelopp av 1,1 miljarder euro.

Framför allt ökade värdet på de finländska aktiefondernas investeringar i utländska aktier (3,7 miljarder euro) under början av 2021. Vid utgången av mars 2021 ägde finländska aktiefonder utländska aktier till ett värde av 43,6 miljarder euro och inhemska aktier till ett värde av 7,8 miljarder euro. Fonderna gjorde nya investeringar i utländska aktier för 1,5 miljarder euro men minskade sina innehav i inhemska aktier med 0,1 miljarder euro under det första kvartalet 2021.

De finländska hushållen ägde andelar i finländska aktiefonder till ett värde av 11,5 miljarder euro vid utgången av mars. Om hushållens indirekta innehav genom fondanknutna försäkringsavtal tas med i beräkningen är hushållen de största ägarna i de finländska aktiefonderna. Värdeökningen på aktiefond­andelarna höjde värdet på hushållens innehav med 0,9 miljarder euro i januari–mars. Dessutom tecknade hushållen andelar i aktiefonder till ett nettobelopp av 0,3 miljarder euro under januari–mars 2021.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2021Q1

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 236 197 13 489 48 855 3 437 36 597 2 614
  (8 020)   (-162)   (-520)  
- inhemska aktier 153 220 6 380 43 707 2 947 18 643 1 130
  (975)   (-356)   (-281)  
             
Räntebärande värdepapper 225 151 -1 616 1 770 55 30 900 -179
  (9 922)   (-107)   (1 323)  
- inhemska räntebärande värdepapper 96 498 -1 071 1 072 36 3 971 -18
  (8 230)   (-100)   (222)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 111 442 4 059 29 718 1 278 5 800 224
  (1 895)   (579)   (-248)  
             
Utländska fonder 163 173 7 825 4 142 235 111 856 5 676
  (1 950)   (269)   (1 198)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 188 343 110 94 771 11 8 100 9
  (2 389)   (2 009)   (-1 799)  
Andra insättningar 80 875 2 10 054 0 -* -*
  (12 094)   (-401)   -*  
             
*konfidentiell            

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 10.8.2021.

 

[1] Inkl. aktier emitterade av icke-finansiella företag (S.11) och finansiella företag och försäkringsföretag (S.12).

[2] Källa: Finlands Banks värdepappersstatistik.

[3] Emissionerna koncentrerades särskilt till mars.

[4] Investeringsfondernas, hushållens och arbetspensionsanstalternas innehav utgjorde 60 % av finländarnas totala aktieinnehav.