Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på Europeiska unionens förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EG nr 2533/1998, ändrad genom 2015/373) och lagen om Finlands Bank (214/1998, 26 och 28 §). Finlands Bank samarbetar med Finansinspektionen och Statistikcentralen i en arbetsgrupp för myndighetsrapportering (Virati), som har för avsikt att minimera uppgiftslämnarnas rapporteringsbörda.

Den statistik som samlas in används för att fullgöra de uppgifter som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Finlands Bank, för att uppfylla de statistikkrav som internationella organisationer ställer och för att tillgodose nationella behov. Finansinspektionen har rätt att utnyttja de insamlade uppgifterna för tillsynsändamål, om den rapporterande enheten står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditinstitutens uppgifter kan också användas för att fullgöra uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen. Dessutom används den insamlade statistiken som underlag för beräkning av kassakraven för kreditinstituten.

Hos de monetära finansinstituten bygger statistikinsamlingen på Europeiska centralbankens (ECB) förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar, ECB:s förordning om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut samt genom ECB:s förordning om statistik om värdepappersinnehav. Statistikinsamlingen från monetära finansinstitut regleras därtill av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) riktlinjer fr.o.m. juli 2019. Monetära finansinstitut är Finlands Bank, inlåningsbankerna, övriga kreditinstitut och penningmarknadsfonderna.

Från kreditinstituten insamlas dessutom uppgifter om krediter som bygger på ECB:s förordning om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker.


Fondstatistiken baserar sig på ECB:s förordning om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder och ECB:s förordning om statistik om värdepappersinnehav. Statistiken samlas in hos investeringsfonder, kapitalfonder och fastighetsfonder som är registrerade i Finland. Statistiken från penningmarknadsfonder samlas in med samma rapporter som från övriga investeringsfonder, trots att penningmarknadsfonderna i statistiken klassificeras som monetära finansinstitut.
 
Finlands Bank samlar in statistik hos utvalda uppgiftslämnare om deras värdepappersfordringar och skulder. Uppgiftslämnarna utgörs av kontoförande institut, företag, finansiella institut och försäkringsanstalter, privathushåll och offentliga samfund. Statistikinsamlingen bygger på ECB:s förordning om statistik om värdepappersinnehav.
 
Finlands Bank samlar in uppgifter från kreditinstitut och betalningsförmedlingsföretag för betalningsstatistik. Statistikinsamlingen bygger på ECB:s förordning om betalningsstatistik.

Liv- och skadeförsäkringsbolag av skyldigheten enligt ECB:s förordning om krav på statistikredovisning för försäkringsbolag. Uppgifter enligt statistikförordningen fås i huvudsak från Finansinspektionens solvensuppgifter (den s.k. solvens II statistiken).
 
Tilläggspensionsfonderna berörs av skyldigheten enligt ECB:s förordning om statistikkrav för pensionsinstitut. Uppgifter enligt statistikförordningen fås från de uppgifter som samlas in av Finansinspektionen.
 
Uppgifter om penningmarknadstransaktioner att samlas in från finansiella institut dagligen. Statistikinsamlingen bygger på ECB:s förordning om penningmarknadsstatistik. Statistikinsamlingen gäller endast de största monetära finansinstituten i landet. Monetära finansinstitut som verkar i Finland skickar uppgifter direkt till ECB.

Utöver förordningarna styrs statistikinsamlingen av ECB:s riktlinjer om monetär och finansiell statistik, riktlinjer om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker, riktlinjer om betalningsbalansstatistik, riktlinjer om statistik över den offentliga förvaltningens finanser, riktlinjer om statistik om värdepappersinnehav samt riktlinjer om RIAD-data.
;