Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på Europeiska unionens förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EG nr 2533/1998, ändrad genom 2015/373) och lagen om Finlands Bank (214/1998, 26 och 28 §). Finlands Bank samarbetar med Finansinspektionen och Statistikcentralen i en arbetsgrupp för myndighetsrapportering (Virati), som har för avsikt att minimera uppgiftslämnarnas rapporteringsbörda.

Hos de monetära finansinstituten samlas det in uppgifter som behövs för att fullgöra de uppgifter som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet (ECBS), för att uppfylla de statistikkrav som internationella organisationer ställer och för att tillgodose nationella behov samt för att fullgöra de uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma krislösningsmekanismen. Statistikinsamlingen bygger på Europeiska centralbankens (ECB) förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33, ändrad genom ECB/2014/51), ECB:s förordning om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34, ändrad genom ECB/2014/30) samt genom ECB:s förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18). Statistikinsamlingen från monetära finansinstitut regleras därtill av Internationella regleringsbankens (BIS) riktlinjer fr.o.m. mars 2013. Monetära finansinstitut är Finlands Bank, inlåningsbankerna, övriga kreditinstitut och penningmarknadsfonderna.

Fondstatistiken baserar sig på ECB:s förordning om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) och ECB:s förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18). Statistiken samlas in hos investeringsfonder, kapitalfonder och fastighetsfonder som är registrerade i Finland. Statistiken från penningmarknadsfonder samlas in med samma rapporter som från övriga investeringsfonder, trots att penningmarknadsfonderna i statistiken klassificeras som monetära finansinstitut.
 
Finlands Bank samlar in statistik hos utvalda uppgiftslämnare om deras värdepappersfordringar och skulder. Uppgiftslämnarna utgörs av kontoförande institut, företag, finansiella institut och försäkringsanstalter, privathushåll och offentliga samfund. Statistikinsamlingen bygger på ECB:s förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18).

Finlands Bank samlar in uppgifter från kreditinstitut och betalningsförmedlingsföretag för betalningsstatistik. Statistikinsamlingen bygger på ECB:s förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43).

Från ingången av 2016 berörs liv- och skadeförsäkringsbolag av skyldigheten enligt ECB:s förordning om krav på statistikredovisning för försäkringsbolag (ECB/2014/50). Uppgifter enligt statistikförordningen fås i huvudsak från Finansinspektionens solvensuppgifter (den s.k. solvens II statistiken).

Från ingången av april 2016 kommer uppgifter om penningmarknadstransaktioner att samlas in från finansiella institut dagligen. Statistikinsamlingen bygger på ECB:s förordning om penningmarknadsstatistik (EKP/2014/48, ändrad genom ECB/2015/30). Statistikinsamlingen gäller endast de största monetära finansinstituten i landet. Monetära finansinstitut som verkar i Finland skickar uppgifter direkt till ECB.

Statistikinsamlingen styrs därtill av ECB:s riktlinjer om monetär och finansiell statistik (ECB/2014/15, ändrad genom ECB/2014/43, ändrad genom ECB/2015/44 och ECB/2018/17), riktlinjer om betalningsbalansstatistik (ECB/2011/23, ändrad genom ECB/2013/25 och ECB/2015/39), riktlinjer om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2013/23, ändrad genom ECB/2014/21 och ECB/2015/40), riktlinjer om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2013/7, ändrad genom ECB/2015/19) samt riktlinjer om RIAD-data (ECB/2018/16).

Enligt ECB-rådets beslut (ECB/2014/6) har de nationella centralbankerna inlett förberedelser för att inrätta en databas med uppgifter lån för lån. ECB-rådet antog den 18 maj 2016 en förordning om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13).