KreditdataRAPPORTERING

ECB-rådet fattade den 24 februari 2014 beslut om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerade data om krediter (ECB/2014/6).

ECB:s förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerade data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) utgavs den 18 maj 2016. Enligt förordningen inledde den första etappen den 1 september 2018 och den första månads- och kvartalsvisa överföringen till ECB började med uppgifter avseende september 2018. Den första uppsättningen med referensdata om motparter överförs till ECB sex månader före den första överfördes av kreditdata.

​Krav

De kraven av Finlands Bank kan hittas här:

Instruktioner för kreditdatarapportering kan hittas här:

Övriga allmänna instruktioner kan hittas här:

Beskrivning av elektronisk dataöverföring för kreditdatarapportering

Bilagor (publicerad 17.3.2017, uppdaterad 28.8.2020):

Innehållsvalideringen av kreditdatarapporteringen

De mer omfattande innehållsvalideringen den Europeiska centralbanken publicerat finns på sin webbplats (enbart på engelska).

Gränsvärdena för avvikande observationer i Finlands Banks kreditdatarapportering kan hittas här:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.0 (publicerad 9.10.2019)

​Kreditdatarapportering - Rapporteringsschema

Full rapporteringsskyldighet:

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2019M09 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M10 21.11.2019 21.11.2019  
2019M11 23.12.2019 23.12.2019  
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020
2020M01 21.2.2020 21.2.2020  
2020M02 20.3.2020 20.3.2020  
2020M03 23.4.2020 23.4.2020 12.5.2020
2020M04 25.5.2020 25.5.2020  
2020M05 22.6.2020 22.6.2020  
2020M06 21.7.2020 21.7.2020 11.8.2020
2020M07 21.8.2020 21.8.2020  
2020M08 21.9.2020 21.9.2020  
2020M09 21.10.2020 21.10.2020 11.11.2020
2020M10 20.11.2020 20.11.2020  
2020M11 21.12.2020 21.12.2020  
2020M12 25.1.2021 25.1.2021 11.2.2021

Undantagt rapporteringsskyldighet baserade på förordning ECB/2016/13 Artikel 16 (kvartalsrapportering):

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2019M09 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020
2020M03 23.4.2020 23.4.2020 12.5.2020
2020M06 21.7.2020 21.7.2020 11.8.2020
2020M09 21.10.2020 21.10.2020 11.11.2020
2020M12 25.1.2021 25.1.2021 11.2.2021

​Övrig information

Europeiska centralbanken har på sin webbplats publicerat en förordning om AnaCredit-databasen. Förordningen finns tillgänglig här. AnaCredit-förordningen och annat material med anknytning finns tillgängligt här (enbart på engelska).

Samarbetet med de nordiska och de baltiska länderna

Som en del av samarbetet med andra intressegrupper har Finlands Bank deltagit i verksamheten för arbetsgruppen Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit, i vilken utöver Finland också Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Norge deltar.

När det gäller implementeringen av AnaCredit-datainsamlingen avviker utgångspunkterna och planerna mellan de nordiska och de baltiska länderna betydligt från varandra. Inom ramen för samarbetet utarbetar arbetsgruppen dokument som redogör för de nationella undantagen (attribut och kodlistor) från kraven enligt förordningen och de bakomliggande orsakerna till avvikelserna. 

Dokumenten (endast på engelska):

Publicerade i december 2017 är preliminära dokument.