Kreditdatabasprojektet LuoTi

ECB-rådet fattade den 24 februari 2014 beslut om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerade data om krediter (ECB/2014/6). Beslutet förutsätter att de nationella centralbankerna inleder förberedelser för att inrätta en databas med uppgifter kredit för kredit.

ECB:s förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerade data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) utgavs den 18 maj 2016. Enligt förordningen inleds den första etappen den 1 september 2018 och den första månads- och kvartalsvisa överföringen till ECB börjar med uppgifter avseende september 2018. Den första uppsättningen med referensdata om motparter överförs till ECB sex månader före den första överföringen av kreditdata.

SHSG-rapporteringen (bankgruppers värdepappersinnehav) genomförs inte som en del av LuoTi-projektet som ursprungligen planerats, utan rapporteringen sker via ECBs gemensamma plattform.

ECB:s förordning (EU) 2016/1384 om statistik om värdepappersinnehav utgavs den 2 augusti 2016. Den första kvartalsrapporteringen av gruppdata värdepapper för värdepapper enligt förordningen ska börja med uppgifter som avser september 2018. Uppgifterna överförs till ECB i enlighet med artikel 6 a i förordningen. ECB-rådet fastställer de uppgiftslämnande bankgrupperna för rapporteringen med stöd av denna förordning. I rapporteringen ingår de banker som står under ECB:s direkta tillsyn (SSM-banker).

I april 2015 inleddes regelbundna sammanträden i en samarbetsgrupp (mindre AnaCredit-arbetsgruppen), som består av Finlands Banks LuoTi-projektgrupp och därtill representanter för bankerna, Finansbranschens Centralförbund och Finansinspektionen. Målet för arbetsgruppen är att utarbeta gemensamma definitioner och tolkningar.

Finlands Bank har inlett det förberedande arbetet (LuoTi-projektet). På denna sida informeras om frågor angående förberedelserna och framstegen i projektet.

 

Tidtabell för projektet

  • 30.9.2016 De preliminära kraven ges ut
  • 31.1.2017 Tekniska rapporteringsinstruktioner ges ut
  • 24.5.2017 Tekniska rapporteringsinstruktioner uppdaterad
  • Q3/2017 Testandet börjar
  • Q1/2018 Första versionen av systemet tas i drift i Finlands Bank
  • Q2/2018 Referensdata om motparter skickas för första gången till Finlands Bank (avseende 31.3.2018)
  • Q3/2018 Andra versionen av systemet tas i drift i Finlands Bank
  • Q4/2018 Kreditdata skickas första gången till Finlands Bank (avseende 30.9.2018)

​Krav (Kreditdatabas)

De preliminära kraven av Finlands Bank kan hittas här:

Instruktioner för rapportering krediter som avförs ur kreditdatarapporteringen:

Övriga allmänna instruktioner kan hittas här:

Beskrivning av elektronisk dataöverföring för kreditdatarapportering

Bilagor (publicerad 17.3.2017, uppdaterad 30.8.2018):

Innehållsvalideringen av kreditdatarapporteringen

De mer omfattande innehållsvalideringen den Europeiska centralbanken publicerat finns på sin webbplats (enbart på engelska).

​Kreditdatarapportering - Rapporteringsschema

Full rapporteringsskyldighet:

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2018M3 23.4.2018    
2018M9 12.11.2018 12.11.2018 12.11.2018
2018M10 21.11.2018 21.11.2018  
2018M11 27.12.2018 27.12.2018  
2018M12 22.1.2019 22.1.2019 11.2.2019
2019M1 21.2.2019 21.2.2019  
2019M2 21.3.2019 21.3.2019  
2019M3 23.4.2019 23.4.2019 13.5.2019
2019M4 22.5.2019 22.5.2019  
2019M5 24.6.2019 24.6.2019  
2019M6 19.7.2019 19.7.2019 12.8.2019
2019M7 21.8.2019 21.8.2019  
2019M8 20.9.2019 20.9.2019  
2019M9 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M10 21.11.2019 21.11.2019  
2019M11 23.12.2019 23.12.2019  
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020

Undantagt rapporteringsskyldighet baserade på förordning ECB/2016/13 Artikel 16 (kvartalsrapportering):

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2018M3 23.4.2018    
2018M9 12.11.2018 12.11.2018 12.11.2018
2018M12 22.1.2019 22.1.2019 11.2.2019
2019M3 23.4.2019 23.4.2019 13.5.2019
2019M6 19.7.2019 19.7.2019 12.8.2019
2019M9 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020

​Övrig information

Europeiska centralbanken har på sin webbplats publicerat en förordning om AnaCredit-databasen. Förordningen finns tillgänglig här. AnaCredit-förordningen och annat material med anknytning till ECB-projektet finns tillgängligt här (enbart på engelska).

Europeiska centralbanken har på sin webbplats publicerat en förordning om värdepappersinnehav (SHSG). Förordningen finns tillgänglig här.

 

Samarbetet med de nordiska och de baltiska länderna

Som en del av samarbetet med andra intressegrupper har Finlands Bank deltagit i verksamheten för arbetsgruppen Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit, i vilken utöver Finland också Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Norge deltar.

När det gäller implementeringen av AnaCredit-datainsamlingen avviker utgångspunkterna och planerna mellan de nordiska och de baltiska länderna betydligt från varandra. Inom ramen för samarbetet utarbetar arbetsgruppen dokument som redogör för de nationella undantagen (attribut och kodlistor) från kraven enligt förordningen och de bakomliggande orsakerna till avvikelserna. Målet är vidare att mellan länderna försöka harmonisera bland annat tidtabellerna i anslutning till testningen och definitionerna av de nationella kraven.

Dokumenten (endast på engelska):

Publicerade i december 2017 är preliminära dokument – arbetsgruppen skall offentliggöra de slut giltiga dokumenten senare.