KreditdataRAPPORTERING

ECB-rådet fattade den 24 februari 2014 beslut om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerade data om krediter (ECB/2014/6).

ECB:s förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerade data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) utgavs den 18 maj 2016. Enligt förordningen inledde den första etappen den 1 september 2018 och den första månads- och kvartalsvisa överföringen till ECB började med uppgifter avseende september 2018. Den första uppsättningen med referensdata om motparter överförs till ECB sex månader före den första överfördes av kreditdata.

​Krav

De kraven av Finlands Bank kan hittas här:

Instruktioner för kreditdatarapportering kan hittas här:

Övriga allmänna instruktioner kan hittas här:

Beskrivning av elektronisk dataöverföring för kreditdatarapportering

Bilagor (publicerad 22.4.2021), gäller från och med rapporteringsperioden 1.4.2021 -:

Bilagor (publicerad 17.3.2017, uppdaterad 28.8.2020), gäller från och med rapporteringsperioden 1.3.2018 - 31.3.2021:

Innehållsvalideringen av kreditdatarapporteringen

De mer omfattande innehållsvalideringen den Europeiska centralbanken publicerat finns på sin webbplats (enbart på engelska).

Gränsvärdena för avvikande observationer i Finlands Banks kreditdatarapportering kan hittas här:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.2 (publicerad 6.10.2021)

​Kreditdatarapportering - Rapporteringsschema

Full rapporteringsskyldighet:

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2021M01 19.2.2021 19.2.2021  
2021M02 19.3.2021 19.3.2021  
2021M03 23.4.2021 23.4.2021 12.5.2021
2021M04 24.5.2021 24.5.2021  
2021M05 21.6.2021 21.6.2021  
2021M06 21.7.2021 21.7.2021 11.8.2021
2021M07 20.8.2021 20.8.2021  
2021M08 21.9.2021 21.9.2021  
2021M09 21.10.2021 21.10.2021 11.11.2021
2021M10 19.11.2021 19.11.2021  
2021M11 22.12.2021 22.12.2021  
201M12 24.1.2022 24.1.2022 11.2.2022


Undantagt rapporteringsskyldighet baserade på förordning ECB/2016/13 Artikel 16 (kvartalsrapportering):

Referensperiod Inrapportering senast
COPA -
Motpartsdatarapportering
AC/M
Kreditdatarapportering - månadsdata
AC/Q
Kreditdatarapportering - kvartalsdata
2020M12 25.1.2021 25.1.2021 11.2.2021

​Övrig information

Europeiska centralbanken har på sin webbplats publicerat en förordning om AnaCredit-databasen. Förordningen finns tillgänglig här. AnaCredit-förordningen och annat material med anknytning finns tillgängligt här (enbart på engelska).

Samarbetet med de nordiska och de baltiska länderna

Som en del av samarbetet med andra intressegrupper har Finlands Bank deltagit i verksamheten för arbetsgruppen Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit, i vilken utöver Finland också Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Norge deltar.

När det gäller implementeringen av AnaCredit-datainsamlingen avviker utgångspunkterna och planerna mellan de nordiska och de baltiska länderna betydligt från varandra. Inom ramen för samarbetet utarbetar arbetsgruppen dokument som redogör för de nationella undantagen (attribut och kodlistor) från kraven enligt förordningen och de bakomliggande orsakerna till avvikelserna. 

Dokumenten (endast på engelska):

Publicerade i december 2017 är preliminära dokument.