Finlands Bank samlar in uppgifter från finländska A-pensionsstiftelser och -kassor samt AB-pensionsstiftelsers och -kassors A-avdelningar  för att upprätta europeiska centralbanksystemets statistik om pensionsinstitut. Datainsamlingen grundar sig på Europeiska centralbankens förordning om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) och genomförs gemensamt av Finlands Bank och Finansinspektionen inom PF-rapportering.

I dokumentet nedan ges anvisningar om de ECB-tilläggsupplysningar som ska lämnas i samband med PF-rapporteringen.

Rapporteringsanvisningar av ECB-tilläggsupplysningar (PDF)

;