Deltagande i den andra serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (sedond series of targeted longer-term refinancing operations, TLTRO II) kräver att de penningpolitiska motparterna rapporterar om utlåningen till företag och hushåll (exkl. bostadslån) i euroområdet och förändringar i utlåningen. De penningpolitiska motparter som deltar i transaktionerna ska lämna in två rapporter till Finlands Bank. Utgående från den första rapporten fastställs det maximibelopp som motparten kan låna upp genom transaktionerna. Med hjälp av den andra rapporten fastställs räntan på lånen. Motparterna kan delta i de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna antingen självständigt eller som grupp via en ledande motpart. Den ledande motparten rapporterar aggregerade uppgifter om hela gruppen till centralbanken i sitt hemland. Kraven på rapportering grundar sig på ECB:s beslut "Decision of the European Central Bank on a second series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2016/10)".

Den första rapporten ska tillställas Finlands Bank före deltagande i transaktionerna. Om rapporten inte har lämnats in före den fastställda tidsfristen för en transaktion och inte heller har lämnats in för en tidigare TLTRO II-transaktion är den fastställda lånelimiten för transaktionen 0 och motparten får inte delta i den aktuella transaktionen. Om den andra rapporten inte uppfyller de uppställda kraven eller lämnas in för sent ska den huvudsakliga refinansieringsränta som gällde vid offentliggörandet av auktionsresultaten tillämpas på de upptagna lånen i transaktionerna. Av de banker som deltar i transaktionerna krävs dessutom i samband med den andra rapporten en extern inspektion eller ett annat motsvarande förfarande för att undersöka att de rapporterade uppgifterna är korrekta. Inspektionen kan genomföras i samband med årsrevisionen.

Uppgifterna bör rapporteras till Finlands Bank i form av en Excel-fil som sänds i skyddad e-post till adressen TLTRO-tilastot(at)bof.fi. För att skydda e-posten används antingen TLS-skydd eller Finlands Banks SSL-skyddade e-postservice. Den skyddade e-postservicen finns tillgänglig på adressen https://securemail.bof.fi.

Rapportfilerna benämns TLTROII_<Rapportörens FO-nummer>_Rapport<X>.xls, där Rapport<X> anger om det är fråga om den första eller andra rapporten. FO-numret rapporteras åttaställigt utan bindestreck. Den första inlämnade rapporten får t.ex. namnet TLTROII_01234562_Rapport1.xls.

TLTRO II-rapporteringsblankett

ECB:s TLTRO sida 

ECB:s preliminär tidsplan

Rapporteringskalender:

  • Transaktion 1: Senast kl. 16.30 torsdagen den 2 juni 2016 ska uppgifter enligt TLTRO II-rapporteringsblanketten rapporteras för perioden 1.2.2015–31.1.2016.

(Transaktionsmeddelandet publiceras den 22 juni 2016.)

  • Transaktion 2: Senast kl. 16.30 måndagen den 5 september 2016 ska uppgifter enligt TLTRO II-rapporteringsblanketten rapporteras för perioden 1.2.2015–31.1.2016, om uppgifterna inte har rapporterats vid den tidigare transaktionen.

(Transaktionsmeddelandet publiceras den 20 september 2016.)

  • Transaktion 3: Senast kl. 16.30 måndagen den 28 november 2016 ska uppgifter enligt TLTRO II-rapporteringsblanketten rapporteras för perioden 1.2.2015–31.1.2016, om uppgifterna inte har rapporterats vid de tidigare transaktionerna.

(Transaktionsmeddelandet publiceras den 13 december 2016.)

  • Transaktion 4: Senast kl. 16.30 måndagen den 6 mars 2017 ska uppgifter enligt TLTRO II-rapporteringsblanketten rapporteras för perioden 1.2.2015–31.1.2016, om uppgifterna inte har rapporterats vid de tidigare transaktionerna.

(Transaktionsmeddelandet publiceras den 21 mars 2017.)

De motparter som deltar i transaktionerna ska sedan tillställa Finlands Bank den andra rapporten senast kl. 16.30 tisdagen den 15 maj 2018 med uppgifter enligt TLTRO II-rapporteringsblanketten för perioden 1.2.2016–31.1.2018 samt ett utlåtande på basis av en extern inspektion om båda rapporternas korrekthet.

Länkar:
ECB:s förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33)
Manual on MFI Balance Sheet Statistics, April 2012
Decision of the ECB of 28 April 2016 on a second series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2016/10)