Enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA)

Inlämningsdagen för TIHA-rapporten är den tionde bankdagen varje månad.

Enkäten om värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE)

Inlämningsdagen för SAVE-rapporten är den tionde bankdagen varje månad.

Övrigt om rapporteringen

rapporteringen styrs av följande lagstiftning:

;