Bytesbalans

Bytesbalansen visade i september ett överskott på 73 miljoner euro. I september 2011 visade bytesbalansen ett överskott på 458 miljoner euro. För de senaste tolv månaderna visade bytesbalansen ett kumulativt underskott på 4 miljarder euro.

  • Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, gav ett överskott på 118 miljoner euro.
  • Tjänstebalansen gav ett underskott på 17 miljoner euro.
  • Faktorinkomsterna visade ett överskott på 106 miljoner euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 134 miljoner euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som servicekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,6 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 0,6 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 0,7 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av september

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 18 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 734 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 716 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -58 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
August 2012,
mn euro
September 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 052 -22 73 -4 184
    Varor -1 436 120 118 -625
    Tjänster 313 -27 -17 -882
    Faktorinkomster -286 19 106 -1 134
    Löpande transfereringar -1 643 -134 -134 -1 543
Kapitaltransfereringar 198 17 17 198
Finansiell balans 10 271 556 284 23 571
    Direkt investeringar -1 578 568 -600 -1 447
    Portföljinvesteringar 9 225 -3 447 -563 13 695
    Övriga investeringar 2 319 4 226 745 11 006
    Valutareserv -320 -448 244 -335
    Finansiella derivat 624 -343 457 653
Restpost -7 416 -551 -373 -19 585
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post