Hushållens finansiella tillgångar

Hushållens finansiella förmögenhet1 minskade med totalt 0,9 miljarder euro i april−juni 2010. Vid slutet av juni uppgick de finansiella tillgångarna till 162,0 miljarder euro, vilket emellertid var 14,9 miljarder euro eller 10,1 procent mer än under motsvarande kvartal 2009.

Hushållens nettoinvesteringar i finansiella tillgångar uppgick under andra kvartalet 2010 till 2,6 miljarder euro. Av detta belopp investerades 1,9 miljarder euro i bankinsättningar, som fortfarande är hushållens mest betydande finansiella förmögenhetspost: vid slutet av juni utgjorde inlåningen från hushåll 72,9 miljarder euro, vilket var 45 procent av hushållens finansiella tillgångar. I fondandelar, börsnoterade aktier och fondanknutna liv- och pensionsförsäkringar investerade hushållen i april−juni totalt 0,7 miljarder euro. Värdet på dessa investeringar minskade dock med 3,6 miljarder euro till följd av en ogynnsam kursutveckling.

Hushållens låneskulder ökade i april−juni med 2,0 miljarder euro och uppgick vid slutet av juni till 101,4 miljarder euro. På grund av de minskade finansiella tillgångarna och de ökade låneskulderna minskade även hushållens finansiella nettoförmögenhet (skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder) under andra kvartalet 2010. Vid slutet av juni 2010 uppgick de finansiella nettotillgångarna till 60,6 miljarder euro, vilket var 9,1 miljarder euro eller 17,7 procent mer än ett år tidigare.

De icke-finansiella företagens låneskulder uppgick under andra kvartalet 2010 till 2,1 miljarder euro. Vid slutet av juni uppgick de utestående lånen (exkl. lån mellan inhemska företag) till 93,5 miljarder euro. Totalt ökade företagens skuldfinansiering (lån + skuldebrev) med 2,2 miljarder euro i april−juni 2010.

Värdet på börsaktier emitterade av inhemska företag minskade i april−juni med 20,6 miljarder euro. Vid utgången av juni uppgick värdet till 114,3 miljarder euro.

Uppgifterna framgår av de kvartalsvisa finansräkenskaper som sammanställs av Finlands Bank. Finansräkenskaperna visar de finansiella tillgångarna och skulderna i olika samhällssektorer med relaterade transaktioner (flöden).

1) Siffrorna innehåller varken onoterade aktier och andelar eller andra finansiella fordringar. Inte heller bostadsaktier ingår i den finansiella förmögenheten.

Mer information:
Hanna Häkkinen, telefon 010-831 25 52, e-post fornamn.efternamn@bof.fi

Från och med början av år 2011 upprättas kvartalsstatistiken över finansräkenskaper inte längre av Finlands Bank utan av Statistikcentralen. Statistikcentralen börjar publicera statistikuppgifter i januari 2011 med uppgifterna gällande tredje kvartalet 2010.

;