Investeringsfondernas resultat 8,7 miljarder euro 2009

Investeringsfondernas vinst för räkenskapsperioden 2009 fördelad på fondtypFinlandsregistrerade investeringsfonder redovisade en vinst på 8,7 miljarder euro 2009, varav nettointäkter från värdepapper svarade för den största delen, dvs. totalt 7,8 miljarder euro. Det kraftiga nettoinflödet från värdepapper kan framför allt tillskrivas den starka globala uppgången på aktiemarknaden från och med mars 2009. Förlusten på 12,7 miljarder euro för 2008 berodde i sin tur på det kraftiga prisfallet på aktiemarknaden.

Varje fondtyp1 redovisade vinst. Aktiefonderna bidrog avgjort mest till fondernas sammanlagda resultat – med totalt 5,6 miljarder euro – och redovisade likaså den största fondförmögenheten vid slutet av 2009. Resultatet för obligationsfonderna var 2,0 miljarder euro och för blandfonderna 0,6 miljarder euro. Fondernas totala ränteintäkter utgjorde 809 miljoner euro, vilket var 43 % mindre än 2008. Av ränteintäkterna svarade obligationsfonderna för 488 miljoner euro och penningmarknadsfonderna för 237 miljoner euro. Utdelningsintäkterna och vinstandelarna för de inhemska fonderna uppgick till sammanlagt 397 miljoner euro. Största delen registrerades för aktiefonderna, vars portfölj nästan uteslutande består av aktie- och fondandelstillgångar.

Fondernas totala kostnader uppgick 2009 till 555 miljoner euro, varav provisioner till fondbolag och förvaringsinstitut stod för 417 miljoner euro, vilket var något mindre än 2008, då provisionskostnaderna utgjorde 481 miljoner euro.

Den totala fondförmögenheten ökade med 31 % till 54,5 miljarder euro under 2009. Ökningen på närmare 13 miljarder euro kan förutom värdeökning också tillskrivas nysparande under året. Teckning och inlösen av fondandelar resulterade i ett positivt nettosparande med ett inflöde på totalt 4,2 miljarder euro. Endast hedge- och penningmarknadsfonderna hade negativa nettoflöden 2009.
Investeringsfondernas resultat för räkenskapsperioderna 2000–2009
Vid utgången av 2009 fanns det 488 investeringsfonder registrerade i Finland på totalt 32 fondbolag. Aktiefonderna svarade vid slutet av 2009 för 36 % av den inhemska fondförmögenheten. Obligationsfondernas andel var 32 %, penningmarknadsfondernas 21 % och blandfondernas 7 %, medan hedge- och fastighetsfonderna tillsammans stod för 3 % av den totala fondförmögenheten.


Finlands Bank publicerar årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter. Bokslutsuppgifterna samlas in direkt från investeringsfonder registrerade i Finland. För sammanställningen används också investeringsfondernas månatliga rapportering av balansuppgifter. Statistiken om investeringsfondernas bokslutsuppgifter används framför allt av Finlands Bank och Statistikcentralen för att sammanställa finansiell statistik, betalningsbalansstatistik och annan ekonomisk statistik. Finlands Banks statistik ersätter Statistikcentralens tidigare statistik "Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut".

1 Investeringsfonderna delas enligt Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2007/9 upp i sex fondtyper: aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder, fastighetsfonder och penningmarknadsfonder. Indelningen skiljer sig från Statistikcentralens tidigare klassificering.
 
Källa: Årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter, Finlands Bank.
 
Upplysningar:
Jyrki Lehtinen, telefon 010 831 23 76, e-post: jyrki.lehtinen(at)bof.fi 
Hermanni Teräväinen, telefon 010 831 2172, e-post: hermanni.teravainen(at)bof.fi
 
 

Resultatposter för Finlandsregistrerade investeringsfonder efter fondtyp 2009, mn euro

Aktie-
fonder
Obligations-
fonder
Bland-
fonder
Fastighets-
fonder
Hedge-
fonder
 
Investerings-
fonder totalt
 
Penning-
marknads-
fonder
Totalt
INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR 5 889 2 128 633 36 162 8 848 417 9 264
Nettointäkter från värdepapper 5 365 1 593 547 31 92 7 628 176 7 804
Överlåtelsevinster 1 125 542 122 3 1 016 2 809 82 2 891
Överlåtelseförluster -2 798 -662 -237 -29 -1 062 -4 787 -396 -5 183
Icke-realiserade värdeändringar 7 037 1 713 662 57 137 9 606 489 10 096
Nettointäkter från derivatinstrument 55 16 10 -1 16 96 0 95
Överlåtelsevinster 169 621 139 2 342 1 273 4 1 278
Överlåtelseförluster -81 -564 -117 -1 -333 -1 096 -5 -1 100
Icke-realiserade värdeändringar -33 -40 -13 -2 6 -82 0 -82
Utdelningsintäkter och vinstandelar 351 3 34 5 5 397 0 397
Ränteintäkter 9 488 34 0 41 572 237 809
Övriga intäkter 110 28 8 1 8 155 5 159
KOSTNADER -327 -100 -40 -2 -43 -512 -43 -555
Provisionskostnader1 -227 -92 -36 -1 -22 -377 -39 -417
Övriga kostnader2 -101 -9 -4 0 -21 -135 -3 -138
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST 5 561 2 028 593 34 119 8 335 374 8 709
 


Balansposter för Finlandsregistrerade investeringsfonder efter fondtyp 2009, mn euro 

Aktie-
fonder
Obligations-fonder Bland-
fonder
Fastighets-
fonder
Hedge-
fonder
Investerings-
fonder totalt
Penning-
marknads-
fonder
Totalt
AKTIVA SAMMANLAGT 19 927 17 339 4 043 136 1 996 43 440 11 771 55 211
Värdepapper till marknadsvärde 19 131 16 584 3 763 130 1 463 41 071 11 387 52 458
Övriga fordringar3 796 755 280 6 532 2 369 384 2 753
PASSIVA SAMMANLAGT 19 927 17 339 4 043 136 1 996 43 440 11 771 55 211
Fondens värde 31.12 19 687 17 281 4 020 135 1 692 42 815 11 725 54 540
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 5 561 2 028 593 34 119 8 335 374 8 709
Vinstutdelning -21 -70 -4 -1 0 -96 -10 -106
Inlösen av fondandelar -5 328 -9 875 -510 -31 -869 -16 613 -14 490 -31 103
Teckning av fondandelar 8 733 11 129 1 018 37 844 21 761 13 571 35 332
Fondens värde 1.1 10 740 14 069 2 923 96 1 599 29 427 12 280 41 707
Främmande kapital4 248 58 23 1 303 634 46 680
1 inkl. provisioner till fondbolag och förvaringsinstitut
2 inkl. räntekostnader och övriga kostnader
3 inkl. kundfordringar, övriga fordringar, resultatregleringar och kassa och bank
4 inkl. leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder
​​