De finskregistrerade investeringsfondernas investeringar i Ryssland uppgick till 0,7 miljarder euro vid slutet av det första kvartalet 2014. Osäkerheten till följd av oroligheterna i Ukraina avspeglades på investeringarna eftersom det utestående beloppet av investeringar minskade med 0,6 miljarder euro under kvartalet. De realiserade investeringarna utgjorde totalt 0,4 miljarder euro, och på grund av negativa värdeförändringar sjönk investeringarnas värde med totalt 0,2 miljarder euro. Investeringarna i Ukraina minskade med totalt 1,2 miljoner euro under det första kvartalet och utgjorde totalt 6 miljoner euro vid slutet av mars 2014.

Investeringsfondernas investeringar i Ryssland

Fortsatt ökning i fondkapitalet

Investeringsfondernas sammanlagda fondkapital visade en fortsatt ökning och uppgick till 77 miljarder euro vid utgången av det första kvartalet 2014. Ökningen var 2,1 miljarder euro, av vilket drygt hälften (1,2 md euro) bestod av nytt kapital i investeringsfonderna. Resten (0,9 md euro) berodde på positiva värdeökningar av investeringarna.

Under det första kvartalet 2014 uppgick de finländska försäkringsföretagens nettoinvesteringar i finskregistrerade investeringsfonder till 0,6 miljarder euro. De finländska försäkringsföretagens ägarandel i finländska investeringsfonder har ökat något: i mars 2014 var andelen 25 procent, medan den under motsvarande period 2012 var 22 procent. En betydande del av försäkringsbolagens fondandelar finns i fondanknutna försäkringar, varigenom fondinnehaven i själva verket utgörs av hushållens och övriga försäkringstagares tillgångar. Under det första kvartalet uppgick hushållens direkta fondinvesteringar till 102 miljoner euro netto.

 

Ökade portföljinvesteringar i USA

Under det första kvartalet 2014 riktade de finländska investeringsfonderna sina investeringar särskilt till aktiemarknaden i USA, och totalt utgjorde investeringar 0,4 miljarder euro netto. Största delen av investeringarna i räntebärande värdepapper gjordes däremot i euroområdet: Nettoinvesteringarna i räntebärande värdepapper utgivna av Frankrike och Italien uppgick till totalt 0,7 miljarder euro. De realiserade investeringarna hänförde sig till ryska aktier samt till räntebärande värdepapper utgivna av svenska och tyska staten och inhemska företag.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:

Johanna Honkanen, ekonom, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Iikka Korhonen, forskningschef BOFIT, telefon 010 831 2272, e-post: iikka.korhonen(at)bof.fi (Ryssland/Ukraina).

 

Nästa publiceringstillfälle 31.7.2014 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.