De finskregistrerade investeringsfondernas fondkapital ökade med 1,9 miljarder euro under andra kvartalet 2015 och uppgick till 98,6 miljarder euro vid slutet av juni. Investeringar i fonderna gav ett tillskott på 4,3 miljarder euro till fondkapitalet, medan omvärderingar minskade det med 2,4 miljarder euro.

För största delen av investeringarna i fonderna, ca 2,5 miljarder euro, stod andra finskregistrerade investeringsfonder. Ökningen av fondkapitalet under kvartalet kan därmed till stor del betraktas som endogen. Sammantaget utgjorde de finländska investeringsfondernas ömsesidiga innehav 14 % av fondkapitalet vid slutet av juni.

Av övriga investerarsektorer investerade försäkringsföretag klart mest kapital i finländska fonder, till ett nettobelopp av 1,6 miljarder euro. Merparten av försäkringsföretagens fondinvesteringar gäller fondanknutna försäkringsavtal, där det är hushållen som i egenskap av faktiska investerare bär riskerna. Hushållens direkta fondinvesteringar uppgick till endast 42 miljoner euro netto under andra kvartalet.

                    Finländska investeringsfonders fondkapital efter ägarsektor*

Investeringarnas värde sjönk på bred front

De finländska investeringsfondernas investeringstillgångar sjönk i värde för alla fondkategorier under andra kvartalet. De negativa prisförändringarna på investeringar uppgick till totalt 2,2 miljarder euro. Därtill minskade värdet av investeringar denominerade i andra valutor med 0,8 miljarder euro till följd av apprecieringen av euron.

Aktiekurserna sjönk framför allt i juni, då omvärderingarna av de finländska fondernas aktietillgångar var negativa på nästan alla marknadsområden. Sammanlagt minskade de finländska fondernas aktietillgångar under andra kvartalet med 1,3 miljarder euro, dvs. 3,8 %, till följd av omvärderingar.

Fondernas tillgångar i räntebärande värdepapper minskade till följd av omvärderingar med ca 1 miljard euro, dvs. 2,7 %, under andra kvartalet. Priserna på statsobligationer utgivna av framför allt euroländer men också andra länder sjönk samtidigt under andra kvartalet i takt med att räntorna på nya statslån steg. Vid slutet av juni uppgick de finländska fondernas statslånetillgångar till sammanlagt 8 miljarder euro. Störst var fordringarna på Italien, 1,4 miljarder euro, Tyskland, 1,2 miljarder euro, och Spanien, 1 miljard euro.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Närmare upplysningar lämnas av
Topias Leino, telefon 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi,
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle: 30.10.2015 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.