De finskregistrerade investeringsfondernas fondkapital ökade med sammanlagt 12,4 miljarder euro under år 2015. Av ökningen härrörde 8,7 miljarder euro från nettoteckningar i fonderna medan 3,8 miljarder euro kan tillskrivas omvärderingar av investeringarna. Under året fick bl.a. utvecklingen i euroområdet, interna investeringsarrangemang inom fondsektorn och mot slutet av året i synnerhet Kina fondkapitalen att fluktuera.

Under årets första kvartal ökade värdet på fondkapitalen i Finland betydligt i och med uppgången i aktiekurserna särskilt i Finland och det övriga Europa. Samtidigt bidrog deprecieringen av euron till att öka värdet på fondernas investeringar denominerade i andra valutor, i synnerhet US-dollar.

Nya investeringar gjordes i början av året i likhet med året innan särskilt i räntefonder. Investeringarna i aktiefonder var däremot ringa under årets första kvartal.

I april och maj gjordes i finländska fonder nettoteckningar till ett värde av hela 4,8 miljarder euro. Av detta var emellertid cirka 3 miljarder euro de facto ömsesidiga investeringar mellan finländska fonder, vilket innebär att det kapital som härrör utanför fondsektorn i Finland utgjorde klart under hälften av summan.

sommaren kom den vändning som präglade hela slutet av året och där Kina var den tydligaste enskilda nämnaren. Shanghai Composite-indexet, som mäter de kinesiska aktiernas prisnivå, nådde sin århögsta nivå före mitten av juni och sjönk sedan kraftigt fluktuerande med hela 41 procent fram till slutet av september.

Diagram 1. Nettoinvesteringar i finländska investeringsfonder och omvärderingar
per kvartal 2010–2015

 

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014

Utvecklingen i Kina återspeglades på bred front i aktiekurserna världen över och syntes också som kraftiga omvärderingar i de finskregistrerade investeringsfonderna. Från början av juni till utgången av september krympte de finländska investeringsfondernas fordringar som hänför sig till aktier i och med omvärderingarna med 4,6 miljarder euro (13,4 %). Av det totala fondkapitalet försvann till följd av omvärderingarna 7,2 miljarder euro (7,1 %).


Nettoteckningarna i finländska fonder blev i juni negativa och var relativt anspråkslösa under hela resten av året. Nya investeringar gjordes närmast i fastighets- och aktiefonder, medan investeringar drogs bort från räntefonderna. Till de finskregistrerade fonderna inflöt under senare hälften av året endast 0,2 miljarder euro i nytt kapital. Omvärderingarna vände emellertid under årets sista kvartal, vilket resulterade i positiva omvärderingar om totalt 3,8 miljarder euro.


I slutet av året uppgick värdet på fondkapitalet i de finskregistrerade investeringsfonderna till 98,5 miljarder euro.

Investeringarna i euroområdet och Förenta staterna ökar

De finländska fondernas nya investeringar koncentrerades under året i stor utsträckning till de utvecklade ekonomierna. Fondernas nettoinvesteringar i Finland uppgick till cirka 1,8 miljarder euro*, investeringarna i de övriga euroländerna till 1,7 miljarder euro och i Förenta staterna till cirka 1 miljard euro. Av de investeringar som hänförde sig till Förenta staterna var 80 procent skuldebrev emitterade av företag och finansinstitut. Investeringarna i euroområdet koncentrerades mest till andra fonder.

Omvärderingarna för hela året var också klart positiva på de viktigaste marknadsområdena. Investeringarna gjorda i Finland ökade i värde absolut sett mest, där omvärderingarna utgjorde cirka 1 miljard euro*. Investeringarna i Förenta staterna ökade i och med omvärderingarna med 0,8 miljarder euro och investeringarna i det övriga euroområdet med 0,4 miljarder euro.

I förhållande till portföljtillgångarna hänförde sig betydande omvärderingar bl.a. till investeringarna i Japan (+38 %) och Kina (-11 %).

Vid sidan av prisjusteringarna på aktier och skuldebrev bidrog också deprecieringen av euron betydligt till omvärderingarna. Detta syntes särskilt i investeringarna denominerade i dollar, där valutakursförändringarna var sammanlagt 1,5 miljarder euro positiva.

*) Exklusive ömsesidiga investeringar mellan fonderna.

            

Diagram 2. De finskregistrerade investeringsfondernas investeringar efter område år 2015

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014


Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Topias Leino, tfn 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 2.5.2016 kl. 13.