Till de finskregistrerade fonderna inflöt år 2016 nya investeringar till ett nettovärde av cirka 4,1 miljarder euro. Fluktuationerna på aktiemarknaden året innan tog sig ännu i början av 2016 uttryck i blygsamma fondinvesteringar, men från och med mars var teckningarna i de finländska investeringsfonderna i huvudsak större än inlösningarna.

Under året ökade privathushållen sina fondinvesteringar mest med 1,2 miljarder euro netto och företagen näst mest med cirka en miljard euro.

Också de månatliga omvärderingarna vände i april och utvecklades klart till det positiva, vilket ökade fondkapitalet under året med sammanlagt 5,2 miljarder euro. I slutet av året uppgick värdet på fondkapitalet i de finskregistrerade investeringsfonderna till 107,9 miljarder euro.

Fastighetsinvesteringarna ökade kraftigt

Den rekordlåga räntenivån har uppmuntrat fondinvesterarna att söka objekt med allt bättre avkastning och större risk. I Finland syntes detta år 2016 i en klar ökning av i synnerhet investeringarna i fastighetsfonder.

Fastighetsinvesteringsfonderna tog under året emot nya teckningar till ett nettovärde av cirka en miljard euro och därtill finansierade en del av dem sina investeringar med lån. Investeringstillgångarna i dessa fonder ökade jämfört med året innan med nästan 70 % och uppgick i slutet av året till 3,4 miljarder euro.

Vid sidan av öppet marknadsförda investeringsfonder är de s.k. slutna fastighetsfonderna betydande fastighetsinvesterare i Finland. Värdet av de förvaltade tillgångarna i dessa fonder uppgick i slutet av september 2016 till 4,8 miljarder euro.

Av tillgångarna i både de öppna och de slutna fastighetsfonderna har över 80 % investerats i Finland.

Företagens andel av investeringarna ökade, andelen för banker i det övriga euroområdet minskade

Mätt i euro gjordes år 2016 mest nya fondinvesteringar i långa räntefonder, nästan 2 miljarder euro netto. Av dessa investeringar kanaliserades merparten till räntebärande värdepapper emitterade av finländska och svenska företag.

I aktiefonder gjordes nya fondinvesteringar till ett nettovärde av 0,7 miljarder euro. Av dessa kanaliserades likaså största delen till företagen.

Nyheterna om problemen hos bankerna i vissa euroländer återspeglades i de finskregistrerade fonderna närmast i en aktiv minskning av vikten för banksektorn i det övriga euroområdet, men samtidigt utökades vikten för banksektorn i Finland betydligt i fondportföljerna.

Andelen för Finland och Förenta staterna ökade, andelen för Storbritannien minskade

Under året ökade vikten för investeringar i Finland i fondportföljerna till 32,5 procent (+1,4 procentenheter). Detta har framför allt sin förklaring i de nya investeringarna i fonderna, varav cirka 60 % (2,6 miljarder euro) kanaliserades till Finland under 2016, samt i att aktierna gick upp i pris.

Under året ökade andelen för investeringar i Förenta staterna till 13 % (+0,7 procentenheter). Den viktigaste förklarande faktorn var uppgången i aktiekurserna som fortgick nästan hela året. Dessutom bidrog apprecieringen av dollarn både före räntehöjningen av landets centralbank i december och därefter till att öka investeringarnas värde i euro.

Andelarna för investeringar som hänför sig till Finland och Förenta staterna har ökat under flera års tid. Den större andelen investeringar i Finland kan emellertid i hög grad tillskrivas ökningen av de ömsesidiga investeringarna mellan finskregistrerade fonder.

Andelen för investeringar gjorda i Storbritannien krympte till 4,2 % (-0,82 procentenheter) år 2016. Cirka hälften av minskningen härrör från inlösen av investeringar och hälften från deprecieringen av pundet gentemot euron som följde på sommarens nyheter om Storbritanniens EU-utträde.

Trots nedgången var andelen för investeringar som hänför sig till Storbritannien i slutet av 2016 i stort sett på samma genomsnittliga nivå som under tidigare år.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:

Topias Leino, telefon 010 831 2315, e-post: topias.leino@bof.fi
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post. tommi.aarnio@bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 2.5.2017 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.