Bostadslån
Genomsnittsräntan på utestående bostadslån i euro har sjunkit ända sedan början av 2012 och låg i oktober på 1,75%, vilket är 0,08 procentenheter lägre än i september.Vid slutet av oktober var 79 % av de utestående bostadslånen bundna till Euriborräntor, som ligger på en låg nivå. Den näst vanligaste referensräntan för bostadslån var bankens regen referensränta, som också har sjunkit sedan början av året, medan 6 % av bostadslånen var bundna till fasta räntor. 


Utlåning 

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,7 miljarder euro i oktober 2012, vilket var mindre än i oktober 2011. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var i oktober 1,81 %, dvs. 0,01 procentenheter lägre än i september. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 86 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,75 %.Den årliga ökningstakten i bostadslån saktade av något i oktober och låg på 6,0 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av oktober.
 
Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 2,0 miljarder euro, vilket är 0,6 miljarder euro mindre än i oktober 2011.Genomsnittsräntan på nya avtal steg med 0,09 procentenheter från september och låg på 2,13 % i oktober. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 63 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 16 miljarder euro. Årsökningstakten minskade från 6,4 % i september till 5,4 % i oktober. 
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av oktober och genomsnittsräntan låg på 0,81 %. I beloppet ingick avistainlåning för 45 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid för 22 miljarder euro. Hushållen ingick i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 2,1 miljarder euro.
Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen sjönk från 1,34 % i september till 1,24 % i oktober.
 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti,
mn euro
September,
mn euro

mn euro
Oktober,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 113 442 113 909 114 327 5,1 2,12
    -varav bostadslån 84 980

    85 466

85 775 6,0 1,75
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 269 63 405 63 256 5,4 2,03
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 556 83 125 81 953 1,3 0,81
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 744 1 579 1 669 1,81

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 

Essi Tamminen, telefon 010 831 23 95, e-post essi.tamminen(at)bof.fi.
Jyrki Lehtinen, telefon 010 831 23 76, e-post essi.tamminen(at)bof.fi.
 
Nästa månadspublicering: 3.1.2013 kl. 16.00.
 
Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på vår webbplats: http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.
 

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats