Volymen nya lån som icke-finansiella företag (exkl. lån till bostadsbolag) lyfte under de tre första kvartalen 2013 var över 17 miljarder euro, vilket var klart mer (13 %) än motsvarande period 2012. Utbetalningarna av företagslån var emellertid betydligt mindre än under rekordåret 2010. Andelen utbetalda stora företagslån (över en miljon euro) av alla utbetalda lån har varit närmare 80 %. Räntan på stora företagslån har sjunkit, och genomsnittsräntan på de lån som betalades ut i år var 1,68 %, medan den under motsvarande period året innan var 2,13 %. Stora företagslån har främst lyfts av industriföretag som står för närmare en fjärdedel av de utbetalda lånen. Små företagslån på mindre än 250 000 euro och medelstora företagslån (250 000–1 000 000 euro) betalades däremot ut i mindre omfattning jämfört med 2012. Genomsnittsräntan på små och medelstora företagslån låg på samma nivå som året innan.

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2013 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder euro mer än i september 2012. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i september 2,06 %, dvs. något lägre än i augusti. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september till 87,9 miljarder euro och genomsnittsräntan för utlåningen var 1,46 %. Årsökningstakten i det utestående beloppet av bostadslån avtog ytterligare och låg på 2,9 %. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 2,1 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder mer än i september 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,10 procentenheter från augusti till september och låg på 2,10 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 65,8 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 17,5 miljarder euro. Årsökningstakten för företagslån i euro tilltog i september till 5,6 %.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick sammanlagt till 81,6 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan låg på 0,49 %. I beloppet ingick avistainlåning på 50,6 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 16,7 miljarder euro. Hushållen ingick i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,08 %. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli,
mn euro
Augusti,
mn euro

mn euro
September,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 115 665 116 005 116 171 2,6 1,87
    -varav bostadslån 87 522    87 776 87 941 2,9 1,46
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 64 868 65 412 65 839 5,6 1,93
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 925 82 071 81 666 -1,8 0,49
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 296 1 311 1 331 2,06
 

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post jaakko.suni(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 29.11.2013 kl. 13.00.
Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats