Bostadslån Under sista kvartalet 2012 ingick de finländska hushållen drygt 5 000 nya avtal om långsiktigt sparande. År 2012 ökade dessa avtal i popularitet speciellt till följd av att regeringen på våren fattade ett beslut om att i början av 2013 höja åldern för uttag av sparmedlen. Den skärpta bestämmelsen gäller alla LS-konton som öppnas 2013 och innebär att medel inte kan lyftas förrän man har fyllt 68 år. På gamla konton tillämpas den tidigare lagen och medel kan lyftas redan när man har fyllt 63 år.

Under sista kvartalet 2012 placerades totalt 6,5 miljoner euro på LS-konton. Ivrigheten att spara är vanligen störst just under sista kvartalet när spararna vaknar till att placera resten av de medel som saknas av det årliga beloppet som berättigar till maximiskatteavdrag. Vid slutet av 2012 var antalet avtal 28 500 och under hela året inflöt 21 miljoner euro nya sparmedel till LS-kontona. Värdet för sparmedlen var 47 miljoner euro vid slutet av december. Merparten av medlen har placerats i andelar i placeringsfonder. Vid slutet av 2012 utgjorde fondeandelarna två tredjedelar av LS-sparmedlen.


Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,3 miljarder euro i december 2012, vilket var 0,3 miljarder euro mindre än i december 2011. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var i december 1,84 %, dvs. 0,02 procentenheter högre än i november. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av december till 86 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,63 %. Den årliga ökningtakten i bostadslån fortsatte att sakta av i december och låg på 5,6 %. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 3,3 miljarder euro, vilket är 0,7 miljarder mer än i december 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,05 procentenheter från november till december och låg på 2,02 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av december till 63 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 16 miljarder euro. Årsökningstakten sjönk med 0,2 procentenheter från november och låg på 5,2 % i december. 
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av december och genomsnittsräntan låg på 0,72 %. I beloppet ingick avistainlåning för 48 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid för 20 miljarder euro. Hushållen ingick i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen sjönk från 1,16 % i november till 1,10 % i december. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober,
mn euro
November,
mn euro

mn euro
December,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 114 327 114 701 114 798 4,9 2,01
    -varav bostadslån 85 775

    86 140

86 346 5,6 1,63
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 256 63 528 63 282 5,2 1,95
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 953 81 472 82 378 -0,3 0,72
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 669 1 590 1 254 1,84

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post: jaakko.suni (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.2.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats