Årsökningen av det utestående beloppet av bostadslån utvecklades positivt i april 2014. Årsökningstakten tog för första gången fart efter sommaren 2012 och var 2,1 %. Avmattningen i årsökningen under de föregående månaderna har för sin del återspeglat den rådande osäkerheten i ekonomin.

Räntan på nya bostadslån har hållit sig kring 2 % under det senaste året. Marginalerna på bostadslån har däremot minskat, eftersom den beräknade räntemarginalen för bostadslånen i april 2014 låg på sin lägsta nivå sedan februari 2013. I april var räntemarginalen på bostadslånen 1,50 %. Den beräknade räntemarginalen på nya bostadslån var som högst i augusti i fjol med 1,61 %. Nya bostadslån betalades ut måttligt under början av året, för sammanlagt 4,5 miljarder euro, vilket är 0,2 miljarder euro mindre än under motsvarande period året innan .

Utlåning

Hushållen lyfte i april 2014 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var 2,03 % i april, dvs. oförändrad från mars. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av april till 88,6 miljarder euro. Årsökningstakten tog fart och var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 2,1 miljarder euro, vilket var 0,4 miljarder euro mindre än i april 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk något från mars och låg på 2,17 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av april till 65,8 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 19,5 miljarder euro.  

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 82 miljarder euro vid slutet av april och genomsnittsräntan låg på 0,44 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 14,6 miljarder euro. Hushållen ingick i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 miljard euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,18 % i april.  

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 720 116 884 117 101 2,3 1,97
    -varav bostadslån 88 326 88 403 88 569 2,1 1,52
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 65 238 65 431 65 779 6,8 2,00
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 169 81 171 81 793 -0,4 0,44
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 073 1 144 1 306 2,03

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 1.7.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats