Inhemska företag (exkl. bostadsföretag) lyfte i januari–juli 2015 nya företagslån i euro endast måttligt, för sammanlagt 11,5 miljarder euro, vilket är något mindre än under motsvarande tid 2014. Fördelningen på näringsgren visar att efterfrågan på företagslån var störst inom industrin, framför allt inom metallindustrin och maskin- och apparattillverkning1, men lånebeloppen var betydligt mindre än året förut. Industriföretag upptog i januari–juli lån för 2,1 miljarder euro, vilket är över 40 % mindre än ett år tidigare. Industriföretagens lån svarar för 17 % av de utestående lånen till inhemska icke-finansiella företag.

Låneutbetalningarna i euro till företag med fastighetsverksamhet, dit företag som bland annat bedriver försäljning, köp och uthyrning av fastigheter räknas, ökade däremot i januari–juli med dryg 40 % från förra året och låg således nästan i nivå med låneutbetalningarna till industriföretag. Med andelen 28 % bildar lån till företag med fastighetsverksamhet den största delen av de utestående lånen till icke-finansiella företag.

Även om företagens uttag av lån har minskat, har dock ökningstakten i utlåningen i euro till inhemska icke-finansiella företag (exkl. bostadsföretag) stigit något under början av året. Medan ökningstakten ännu vid slutet av 2014 låg på 3,9 %, hade den i juli 2015 stigit till 4,8 %. Inklusive bostadsföretag har ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag legat stadigt på ca 7 % under början av året.


Utlåning

Hushållen lyfte i juli 2015 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är något mer än i juli 2014. Genomsnittsräntan på nyutbetalda bostadslån var 1,5 % i juli 2015. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juli till 90,9 miljarder euro och årsökningen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod vid utgången av juli 14,0 miljarder euro av konsumtionslån och 15,8 miljarder euro av övriga lån.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal steg något från juni och låg på 1,77 % i juli. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 71,1 miljarder euro, varav lån till bostadsföretag utgjorde 22,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,8 miljarder euro vid slutet av juli och genomsnittsräntan var 0,32 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 57,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,4 miljarder euro. Hushållen ingick i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från juni och låg på 0,94 % i juli.

1 Maskin- och apparattillverkning omfattar tillverkning av datorer, elektroniska och optiska produkter, elektriska apparater och andra maskiner och apparater.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 119 800 120 349 120 684 2,3 1,79
    -varav bostadslån 90 456 90 717 90 934 2,1 1,30
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 70 572 71 020 71 116 7,5 1,69
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 154 81 911 81 771 0,3 0,32
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 469 1 597 1 333 1,50

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.9.2015 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
webbplats
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats.