Trots den osäkra ekonomin har årsökningen av utlåningen till icke-finansiella företag varit snabb i Finland jämfört med det euroområdet. Då den årliga ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag i euroområdet har varit negativ hela 2014, har den i Finland varit positiv hela året och i december var ökningstakten 6,4 %.

I den statistik som produceras inom euroområdet räknas bostadsbolag till den icke-finansiella företagssektorn. I Finland svarar bostadsbolagen för en betydande del av den totala utlåningen till icke-finansiella företag, ungefär en tredjedel. Om man granskar årsökningen av utlåningen till den icke-finansiella sektorn utan bostadsbolagen var den 3,7 % i december. Årsökningen av utlåningen till bostadsbolag var 13,1 %.

 

I Finland ligger det pris som företagen betalar för lånade pengar nära euroområdets genomsnittsnivå. I december var genomsnittsräntan på nya avtal 2,0 %, medan den i november var 2,2 % i hela euroområdet. Det finns dock skillnader mellan de enskilda euroländerna: I Spanien betalade företagen i genomsnitt 3,1 % för sina lån i november 2014, medan priset på lånade pengar i Tyskland var i genomsnitt 1,9 %.

Utlåning

I december 2014 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,69 %, dvs. något lägre än i november. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av december till 89,8 miljarder euro och årsökningen var 1,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,5 miljarder euro av övriga lån i slutet av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 3,2 miljarder euro, vilket är 0,8 miljarder euro mindre än i december 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från november och låg på 2,13 % i december. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av december till 68,3 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 21,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av december till totalt 80,8 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,37 %. I beloppet ingick avistainlåning för 54,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,2 miljarder euro. I december ingick hushållen nya tidsbudna inlåningsavtal för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbudna inlåningen var 0,96 % i december.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 783 118 989 118 807 1,9 1,89
    -varav bostadslån 89 588 89 781 89 762 1,7 1,44
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 67 601 67 934 68 336 6,4 1,84
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 396 80 435 80 812 -1,1 0,37
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 435 1 217 1 199 1,69

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi


Nästa månadspublicering 27.2.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats