Beloppet av hushållens konsumtionskrediter har ökat stabilt under de senaste åren. I augusti 2015 var tillväxttakten i konsumtionskrediterna 4 % och det utestående beloppet steg till 14 miljarder euro. Med konsumtionskrediter avses lån beviljade till hushåll för anskaffning av konsumtionsvaror och tjänster samt inköp som görs med kreditkort. Konto- och kortkrediternas andel av samtliga konsum­tionskrediter utgör cirka en tredjedel eller 4,6 miljarder euro. För dessa krediter krävs i regel ingen säkerhet. Merparten av konsumtionskrediterna (7,9 md euro) är konsumtionskrediter utan säkerhet, vars årsränta uppgick till 6,35 % i slutet av augusti. Räntan på konsumtionskrediter med säkerhet (6,1 md euro) var i sin tur 2,90 %.  

Konsumtionskrediterna från bankerna utgör cirka 90 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter. Även övriga finansiella institut utan koncession för kreditinstitutsverksamhet beviljar konsumtionskrediter till hushåll. Enligt Statistikcentralen uppgick det utestående beloppet av krediter till hushållen som beviljats av övriga finansiella institut (exkl. försäkringsföretag) till 2 miljarder euro i slutet av juni 2015. Av detta utgjorde konsumtionskrediterna 95 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2015 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som ett år tidigare i augusti. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,47 % i augusti 2015. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av augusti till 91,1 miljarder euro och årsökningen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,0 miljarder euro av konsum­tionslån och 15,9 miljarder euro av övriga lån i slutet av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juli och låg på 2,13 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av augusti till 71,5 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 22,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,2 miljarder euro i slutet av augusti och genomsnittsräntan var 0,32 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 56,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,1 miljarder euro. Hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen steg något från juli och låg i augusti på 0,96 %.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 120 349 120 684 120 968 2,3 1,78
    -varav bostadslån 90 717 90 934 91 123 2,1 1,29
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 71 020 71 116 71 487 7,4 1,68
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 911 81 771 81 206 -0,6 0,32
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 597 1 333 1 272 1,47

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.10.2015 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
webbplats
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats.