Den möjlighet till amorteringsfrihet på bostadslånen utan kostnader som kreditinstituten började erbjuda i februari 2015 intresserade hushållen också i mars. I mars 2015 omförhandlade hushållen sina bolåneavtal för 2,4 miljarder euro. Efter att kreditinstituten inledde sin kampanj med amorteringsfritt har hushållen omförhandlat sina bostadslån till ett sammanlagt värde av 5,5 miljarder euro. Normalt omförhandlar hushållen sina bostadslån för i genomsnitt 0,2 miljarder euro i månaden. 

Genom att utnyttja möjligheten till amorteringsfritt amorterar hushållet inte på lånekapitalet, utan betalar endast räntekostnaderna för lånet till banken. I och med den låga räntenivån har ränteutgifterna för de hushåll som bundit sina bostadslån till marknadsräntorna varit små. I mars sjönk räntekostnaderna för nya bostadslån ytterligare till följd av såväl ECB:s stimulerande penningpolitik som nedgången i marginalerna. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,54 % i mars, då den ännu i februari var 1,60 %.  

 

Utlåning

I mars 2015 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,5 miljarder euro. På månadsnivå var beloppet av nya lån det största sedan november 2012. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av mars till 89,9 miljarder euro och årsökningen var 1,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,7 miljarder euro av övriga lån i slutet av mars. 

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,4 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som i mars 2014. Genomsnittsräntan för nya avtal sjönk med 0,6 procentenheter från februari och låg i mars på 1,95 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av mars till 69,7 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 21,7 miljarder euro. 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av mars till totalt 80,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,36 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 54,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,4 miljarder euro. Hushållen ingick i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,02 % i mars. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 859 118 933 119 134 2,0 1,85
    -varav bostadslån 89 772 89 845 89 919 1,7 1,39
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 68 842 69 489 69 683 6,8 1,80
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 249 80 901 80 376 -1,0 0,36
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 981 1 197 1 493 1,54

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi.


Nästa månadspublicering 1.6.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats