Beloppet av hushållens konsumtionskrediter har hållit sig nästan oförändrat under det senaste halvåret. Det utestående beloppet uppgick till 14,1 miljarder euro i februari 2016, då det ett halvt år tidigare var 14,0 miljarder euro. Även om förändringarna i konsumtionskrediterna i Finland har varit små under den senaste tiden, har tillväxten varit positiv och på årsnivå snabbare än i euroområdet i genomsnitt.

Räntan på nya konsumtionskrediter (exkl. konto- och kortkrediter) var 4,19 % i februari 2016. Ränteutvecklingen på konsumtionskrediterna har under de senaste åren varit stabil, och nedgången i marknadsräntorna har inte återspeglats i dessa krediter på samma sätt som exempelvis i bostadslånen.

Konsumtionskrediterna från bankerna utgör cirka 90 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter. Även övriga finansiella institut utan koncession för kreditinstitutsverksamhet beviljar konsumtionskrediter till hushåll. Enligt Statistikcentralen uppgick det utestående beloppet av krediter till hushållen som beviljats av övriga finansiella institut (exkl. försäkringsföretag) till 2 miljarder euro i slutet av december 2015. Av detta var konsumtionskrediternas andel 95 %.

Utlåning


Hushållen lyfte i februari 2016 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är något mer än i februari ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,24 % och den beräknade marginalen 1,23 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av februari till 92 miljarder euro och årsökningen var 2,5 %. Hushållens övriga lån utgjorde 16 miljarder euro vid månadens slut.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts för 1,9 miljarder euro i februari 2016. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari och låg på 1,90 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av februari till 73,5 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 23,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av februari till totalt 81,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,27 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 56 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,7 miljarder euro. I februari slöt hushållen nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,72 % i februari.


Anmärkning:

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 121 982 122 080 122 109 2,8 1,69
    -varav bostadslån 91 955 92 022 92 027 2,4 1,20
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 72 502 73 020 73 543 5,8 1,55
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 624 82 187 81 401 0,6 0,27
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 359 1 053 1 262 1,25

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 29.4.2016 kl. 13.00.  
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats