Inlåningen från hushållen1 ökade på årsbasis med 3,1 % i oktober 2017, även om inlåningsstocken minskade från föregående månad med 1 miljard euro till 86,4 miljarder euro. Av inlåningen ökar transak­tionskontona snabbast2. Deras andel av inlåningen var 75 % i slutet av oktober. Den tidsbundna inlåningen har fortsatt att minska och i oktober krympte stocken för tidsbunden inlåning till under 7 miljarder euro (8 % av inlåningen från hushåll).

Förändringen i hushållens inlåningsstruktur har varit betydande. Den tidsbundna inlåningens andel av inlåningen från hushåll har under 2000-talet som störst varit 38 % i oktober 2008, och beloppet har inte under innevarande årtusende en enda gång varit lika lågt som i oktober 2017. Samtidigt har den sammanlagda inlåningen från hushållen fördubblats.

När intresset för tidsbunden inlåning stod på topp var också genomsnittsräntan för den tidsbundna inlåningen som högst med 4,80 %, då den i oktober 2017 var endast 0,59 %. Räntan på transaktionskonton var i oktober 0,11 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i oktober 2017 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 1,00 % och den beräknade marginalen 0,97 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av oktober 2017 till 95,8 miljarder euro och årsökningen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,2 miljarder euro av konsumtionslån och 16,8 miljarder euro av övriga lån i slutet av oktober.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 2,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal sjönk från september till 1,87 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av oktober till 79,3 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 28,2 miljarder euro.

Inlåning

Genomsnittsräntan för den sammanlagda inlåningen från hushåll var 0,15 % i slutet av oktober. Hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,37 %.

1Till hushållen räknas hushållens icke-vinstsyftande organisationer, vars andel av inlåningen från hushåll sedan 2003 har varit cirka 4–5 % (4,2 % i oktober 2017).
2Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1,   % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 127 129 127 636 127 850 2,8 1,53
    -varav bostadslån 95 370 95 672 95 819 2,1 1,03
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 287 78 974 79 261 6,0 1,40
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 86 721 87 455 86 437 3,1 0,15
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 610 1 590 1 638   1,00

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.1.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats