Studiestödsreformen trädde i kraft den 1 augusti 2017 och i och med den är det möjligt att lyfta rentav över 60 % mer studielån med statsborgen i månaden än tidigare. Samtidigt gjordes också andra justeringar av stödet. Bland annat sänktes studiepenningens belopp för högskolestuderande och de studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

Den andel av studielånet som är avsedd för höstterminen kan lyftas tidigast den 1 augusti och andelen för vårterminen tidigast den 1 januari. Utbetalningarna av studielån är vanligen störst i augusti och januari. I augusti 2017 utbetalades studielån för 143 miljoner euro, vilket är mer än det dubbla jämfört med motsvarande tid ett år tidigare. Under innevarande år har redan mer studielån betalats ut än år 2016 sammanlagt.

I takt med att utbetalningarna av studielån har ökat växer också det utestående beloppet av studielån rekordartat. I augusti 2017 var det utestående beloppet av studielån 2,7 miljarder euro och årsökningen 17,2 %. Studielånen ökar för närvarande snabbast av utlåningen till hushåll. Studielånens andel av den totala utlåningen till hushåll utgjorde 2 % i augusti 2017.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2017 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,05 % och den beräknade marginalen 1,03 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av augusti 2017 till 95,4 miljarder euro och årsökningen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,1 miljarder euro av konsumtionslån och 16,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal sjönk från juli och låg på 1,96 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av augusti till 78,3 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 27,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 86,7 miljarder euro i slutet av augusti och genomsnittsräntan låg på 0,15 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 64,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,3 miljarder euro. Hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,35 % i augusti.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1,   % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 126 318 126 622 127 129 2,6 1,54
    -varav bostadslån 94 985 95 103 95 370 2,1 1,04
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 291 78 079 78 287 5,8 1,41
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 87 080 86 821 86 721 2,8 0,15
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 774 1 379 1 610   1,05

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2017 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats