Utbetalningarna av nya bostadslån uppgick 2017 till 18,1 miljarder euro, vilket är 0,2 miljarder euro mer än under året förut och 1,5 miljarder euro mer än under 2015. Under innevarande decennium har utbetalningarna av bostadslån varit som lägst 2014 (15,1 miljarder euro) och som högst 2011 (20,3 miljarder euro). Den genomsnittliga återbetalningstiden för bostadslån som lyfts under 2017 var 19 år 6 månader och därmed 6 månader längre än under året förut.

Utöver utbetalningarna ökade också amorteringarna på bostadslån 2017. Den samtidiga ökningen i utbetalningar och amorteringar vittnar om en aktiv bostadshandel, men en snabbare amorteringstakt är också en följd av den låga räntenivån. Bolånestocken ökade med 2,2 % under 2017 och uppgick vid slutet av december till 96,1 miljarder euro.

Genomsnittsräntorna på nya bostadslån föll 2017 under 1 %. Genomsnittsräntan på utbetalda bostadslån i december var 0,96 %. De euriborbundna bostadslånens andel av hela bolånestocken fortsatte att stiga under 2017 och utgjorde vid slutet av december 92 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i december 2017 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro. Den beräknade marginalen för nya utbetalda bostadslån var 0,93 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 3,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från november till 1,70 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av december till 79,3 miljarder euro, varav lån till bostadsföretag utgjorde 28,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,9 miljarder euro vid slutet av december och genomsnittsräntan var 0,14 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 66,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,7 miljarder euro. Hushållen ingick i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,37 % .

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån   förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 127 850 128 106 128 131 2,7 1,52
    - varav bostadslån 95 819 96 034 96 129 2,2 1,02
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 79 261 78 787 79 326 5,2 1,41
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 86 437 85 892 87 886 3,3 0,14
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 638 1 588 1 249   0,95

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 21 46, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 23 95, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering: 28.2.2018 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats