I augusti–september utbetalades studielån för 230 miljoner euro, vilket är 7 % mer än under motsvarande tid 2017. De studerande lyfter vanligen sina studielån i början av höstterminen i augusti–september och i början av vårterminen i januari.

Det utestående beloppet av studielån har ökat betydligt ända sedan 2013. Årsökningen tog fart till klart över 20 % i januari 2018 och har hela året hållit sig på nästan samma nivå. Utbetalningarna av studielån har ökat till följd av de låga räntorna och ändringarna i studiestödssystemet. Nya lån lyftes med rekordlåg ränta (0,48 %) i september 2018. Dessutom har ändringar gjorts i studiestödssystemet som uppmuntrar till att ta lån och avlägga examen i snabbare takt. Maximibeloppet för den statsborgen som beviljas för studielån har höjts åren 2014 och 2017. Systemet med studielånskompensation som sporrar till snabbare studier infördes 2014.

Trots att det utestående beloppet av studielån har ökat i rask takt har statens borgensfordringar minskat något. Statens borgensfordringar är lån som Folkpensionsanstalten betalat till bankerna och som senare indrivs av de studerande. Kapitaliseringen av studielånsräntorna till fullt belopp under studiestödstiden kan vara en bidragande orsak till nedgången i borgensfordringarna. Före lagreformen 1.7.2014 kunde ett lån överföras till Folkpensionsanstaltens borgensfordringar på grund av obetalda räntor redan under studiestödstiden. Återbetalningen av studielånen börjar vanligen efter att studierna har slutförts. Därför kan den snabba ökningen i utbetalningarna av studie­lån den senaste tiden komma att återspeglas i borgensfordringarna med dröjsmål.

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2018 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,88 % och den beräknade marginalen 0,85 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september 2018 till 97,4 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,8 miljarder euro av konsumtionslån och 17,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från augusti till 2,34 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 84,0 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 30,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,6 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan låg på 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 74,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,6 miljarder euro. Hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,25 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift
  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 129 648 130 014 130 572 2,4 1,48
    -varav bostadslån 97 111 97 296 97 444 1,8 0,98
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 83 020 83 316 84 015 6,6 1,38
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 90 554 90 765 91 553 4,7 0,12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 493 1 546 1 497   0,88

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.11.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.