Hushållen tog totalt 102 miljoner euro i nya lån för fritidsbostäder i juni 2018, vilket var nästan lika mycket som i juni i fjol. Också utbetalningarnas totala värde under första halvåret (361 miljoner euro) har varit nästan lika stort som vid samma tidpunkt förra året. Sett till volymen av utbetalningarna är juni den livligaste månaden i året. Den genomsnittliga räntan på nya lån för fritidsbostäder var i juni 2018 1,09 %, då den för ett år sedan var 1,26 %.

I likhet med vanliga bostadslån har årsökningen av det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder redan länge legat nära två procent. I juni 2018 var årsökningen av utestående lån för fritidsbostäder 1,7 % och i vanliga bostadslån 2,2 %. Det sammanlagda utestående beloppet av lån för bostadsändamål överskred gränsen på 100 miljarder euro i maj 2018 och var i juni 100,6 miljarder euro, då hushållens bostadslån uppgick till 97,1 miljarder euro och lån för fritidsbostäder till 3,6 miljarder euro.

Ett som delvis förklarar att utlåningen för fritidsbostäder stiger så långsamt är att antalet fritidsbostäder inte har fortsatt att öka lika kraftigt som tidigare. Den låga räntenivån har dessutom höjt amorteringstakten. Å andra sidan har det inte skett stora förändringar i semesterfastigheternas årliga köpesummor, vilket kan anses upprätthålla efterfrågan på lånade pengar.

 Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2018 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 0,87 % och den beräknade marginalen 0,85 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni 2018 till 97,1 miljarder euro. Av utlåningen till hushåll bestod 15,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 2,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från maj och låg på 1,61 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av juni till 83,1 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 30,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,1 miljarder euro i slutet av juni och genomsnittsräntan låg på 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 73,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,0 miljarder euro. Hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,20 % i juni.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 528 128 981 129 555 2,6 1,49
    - varav bostadslån 96 307 96 698 97 080 2,2 0,99
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 81 246 81 863 83 112 6,3 1,38
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 89 171 89 667 91 108 4,6 0,12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 584 1 762 1 770   0,87

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.8.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.