Det utestående beloppet av bostadslån från kreditinstitut var nästan 100 miljarder euro (99,95 miljarder euro) i oktober 2019. Tillväxttakten för utestående bostadslån har ökat från början av 2019 och låg i oktober på 2,4 %. Senast var tillväxttakten snabbare i september 2016. Den livliga efterfrågan på nya bostadslån i oktober bidrog till att öka tillväxten.

Under oktober 2019 betalades nya bostadslån ut till ett belopp av 1,9 miljarder euro, vilket var 145 miljoner euro högre än året innan. För bostadslånens del har oktober senast varit livligare 2007. Genomsnittsräntan på nya bostadslån har slutit sjunka efter sommaren och legat kring 0,72 % under de senaste tre månaderna.

De genomsnittliga återbetalningstiderna för nya bostadslån har blivit allt längre i Finland.  I oktober 2019 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån 20 år 9 månader. Över 68 % av nya bostadslån beviljades med en återbetalningstid på över 20 år (mer information på finska). Andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) har ökat: av de nya bostadslånen i oktober 2019 hade 7 % en återbetalningstid på över 29 år jämfört med 3 % i oktober 2018.

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 2,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från september och låg på 2,21 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av oktober till 90,6 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 34,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick till totalt 94,4 miljarder euro i slutet av oktober och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick ‑inlåning över natten för 81,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,9 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,12 % i oktober.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 133 285 133 616 134 019 2,7 1,45
    -varav bostadslån 99 399 99 631 99 950 2,5 0,91
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 88 883 89 582 90 558 7,3 1,34
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 98 370 98 561 98 733 8,6 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 653 1 714 1 894   0,72

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Meri Sintonen, telefon 09 183 2247, e-post: meri.sintonen(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 7.1.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.