Inlåningen från hushåll utgjorde totalt 95,6 miljarder euro vid utgången av november 2019 och genomsnittsräntan var 0,11 %. Merparten av inlåningen består av insättningar på transaktionskonton till ett värde av sammanlagt 82,6 miljarder euro. De finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökade med 880 miljoner euro och genomsnittsräntan sjönk till 0,07 % under november 2019.

Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning och övrig inlåning är mindre. Den tidsbundna inlåningen uppgick till 4,8 miljarder euro och övrig inlåning till 8,2 miljarder euro i november 2019. Räntan på det utestående beloppet av tidsbunden inlåning har inte längre sjunkit under 2019 och den var i november 0,51 %. För inlåning med en löptid över ett år betalas högre ränta (0,94 % i november 2019) än för inlåning med en löptid under ett år (0,28 % i november 2019). Till inlåning med en löptid över ett år räknas bland annat insättningar på BSP-konton, på vilka banken betalar 1 % i ränta. Nya tidsbundna inlåningsavtal tecknades för 235 miljoner euro och genomsnittsräntan var 0,15 % i november 2019.

Inlåningen från hushållen har ökat betydligt från början av 2019. Tillväxten tog fart efter årsskiftet och inlåningen ökade redan med 9,4 % på årsbasis i november 2019. Den ökade tillväxten beror framför allt på det stora intresset för transaktionskonton. Tillväxttakten för tillgångarna på dessa konton steg till 10 % vid början av 2019 och var 11,3 % i november. Samtidigt ökade intresset för annan inlåning något och årsökningen var 5,8 % i november 2019. Den snabba minskningen av tidsbunden inlåning som noterats under de senaste åren mattades också av en aning. Den tidsbundna inlåningen minskade med -11,2 % på årsbasis i november 2019. Nu kan också tillväxten i inlåningen analyseras med hjälp av dashboard-verktyget (på finska) på Finlands Banks webbplats.

 

Utlåning

Hushållen lyfte i november 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket var 100 miljoner euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av november 2019 till 100,3 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från oktober och låg på 2,19 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid utgången av november till 91,2 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,7 miljarder euro.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 133 616 134 019 134 422 2,9 1,43
    -varav bostadslån 99 631 99 959 100 349 2,7 0,91
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 89 582 90 558 91 246 7,1 1,34
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 98 561 98 733 99 559 9,2 0,10
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 714 1 894 1 722   0,73


* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.